Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCWI_00039 - Ondersteuning. Senioren - Verenigingen seniorenwerking - Forum Wilrijkse seniorenverenigingen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 13/03/2023 - 18:15 DIGITALE ZITTING
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Werner Theuns, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00039 - Ondersteuning. Senioren - Verenigingen seniorenwerking - Forum Wilrijkse seniorenverenigingen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCWI_00039 - Ondersteuning. Senioren - Verenigingen seniorenwerking - Forum Wilrijkse seniorenverenigingen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van Wilrijk keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 4.800,00 EUR voor S-Plus voor het bevorderen sociale cohesie / maatschappelijke activering ingeschreven.

Argumentatie

Alle Wilrijkse seniorenverenigingen komen tweemaandelijks samen en denken samen na om het seniorenactiviteitenaanbod in Wilrijk te vergroten. Aangezien zij als vereniging veel voeling hebben met senioren, zijn ze een belangrijke partner voor het district.

De seniorenmedewerker van het district Wilrijk en Wilrijkse seniorenverenigingen krijgen van vele senioren de vraag om muzikale namiddagen zoals vroeger te organiseren. Om het sociale contact tussen de senioren en de overige Wilrijkenaren te bevorderen, organiseren de Wilrijkse seniorenverenigingen in het najaar van 2023 twee muzikale namiddagen:

  • Lachspirine op maandag 20 maart in schouwburg De Kern
  • Een nog nader te bepalen matinee in oktober of november 2023 in schouwburg De Kern

Het district ondersteunt deze activiteit door een ondersteuning van 4.800,00 EUR te betalen. De Wilrijkse seniorenverenigingen kwamen overeen dat S-Plus Wilrijk de activiteit zal coördineren en dus een ondersteuning zal ontvangen.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de organisatie van (eigen) lokale seniorenactiviteiten;
  • de ondersteuning van lokale seniorenactiviteiten door derden;
  • de ondersteuning van lokale seniorenverenigingen;
  • de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor senioren.

Algemene financiële opmerkingen

Volgende kosten komen in aanmerking voor de ondersteuning : 

  • werkingskosten voor de organisatie van de muzikale namiddagen (gages artiesten, catering, huur technisch materiaal, SABAM en kilometervergoeding voor de artiesten )

S-Plus Wilrijk dient voor deze namiddagen de facturen van de gemaakte kosten aan te leveren ter verantwoording van de ondersteuning.

Bovenstaande verantwoordingsstukken dienen aangeleverd te zijn ten laatste op 28 februari 2024.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010302 - Senioren

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota tussen het district Wilrijk en S-Plus  Wilrijk, met een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van ondersteuning aan S-Plus Wilrijk goed voor een bedrag van 4.800,00 EUR voor twee gratis muzikale namiddagen in 2023.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
S-Plus Wilrijk fv
Heistraat 8a, 2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: NXX0019072871
Bankrekeningnummer: BE60 9799 2848 0870
4.800,00 EUR

budgetplaats: 5083000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090959
budgetperiode: 2300

 4505149191