Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCWI_00109 - District Wilrijk - Publieke snellaadpalen. Aanpassen verkeersignalisatie. Proefopstelling. Advies - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 05/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_DCWI_00109 - District Wilrijk - Publieke snellaadpalen. Aanpassen verkeersignalisatie. Proefopstelling. Advies - Goedkeuring 2023_DCWI_00109 - District Wilrijk - Publieke snellaadpalen. Aanpassen verkeersignalisatie. Proefopstelling. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 219) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen (perceel 2), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv, ondernemingsnummer 0403.063.902.

Eén locatie voor een snellaadstation met meerdere snellaadpalen voor het district Wilrijk wordt nu als proefopstelling ter advies voorgelegd. Het aanvullend verkeersreglement zal worden opgesteld bij de inrichting van de nieuwe parking.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Argumentatie

Er wordt gekozen om meerdere snellaadpalen op één locatie in te richten zodanig dat de gebruikers van elektrische voertuigen meer zekerheid hebben over de mogelijkheid om te laden op die locatie. Bij een snellaadpaal kan er, afhankelijk van het type wagen, binnen 20 à 30 minuten een aanzienlijke hoeveelheid kWh en dus rijbereik worden bijgeladen om verder te kunnen rijden. De snellaadpalen zijn dan ook een ideale aanvulling op de gewone laadpalen waar de wagen lange tijd geconnecteerd moet zijn om gedeeltelijk of volledig op te laden. 

De locaties voor snellaadstations worden zo gekozen dat ze langs de Singel en andere grote verbindingswegen van Antwerpen liggen. Op die manier kunnen gebruikers van elektrische voertuigen gemakkelijk hun wagen bijladen, zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Er wordt hierbij gekozen voor een logisch netwerk van locaties verspreid over de stad en haar districten.

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de locaties samen met Total Belgium nv onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publiek snellaadstation te plaatsen bij de heraanleg van de parking(s) aan het kruispunt Krijgsbaan / Prins Boudewijnlaan.

Er wordt voorgesteld om vijf snellaadpalen te plaatsen die samen 10 oplaadplaatsen voor elektrische wagens kunnen bedienen. Om dit snellaadstation van voldoende stroom te voorzien, is er nood aan het installeren van een middenspanningscabine. Deze cabine zal kwalitatief worden afgewerkt met houten bekleding en een groendak.

De voorbehouden parkeerplaatsen zijn iets breder dan standaard parkeerplaatsen zodat er ruimte is om te manoeuvreren met de oplaadkabel die een stuk dikker en stugger is dan bij een normale laadpaal. Op deze manier is er ook meer plaats om de parkeerplaatsen in en uit te rijden tussen andere wagens die aan het laden zijn en verbonden zijn met een oplaadkabel.

De snellaadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd. Er zullen op deze parkeervakken parkeersensoren worden voorzien om het gebruik te monitoren, dit is voorzien in de concessieovereenkomst.

De exacte locatie van de middenspanningscabine en de vijf snelladers voor 10 oplaadplaatsen zal mee bepaald worden in het nieuw ontwerp van de parking(s).

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid
2WIL011004 - Mobiliteit, fiets en parkeren
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling voor het plaatsen van vijf snellaadpalen en een middenspanningscabine op de heraanleg van de parking(s) op het kruispunt Krijgsbaan / Prins Boudewijnlaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.