Terug
Gepubliceerd op 05/07/2023

2023_DCWI_00126 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 26/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00126 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCWI_00126 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Moerelei in de districten Wilrijk en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 25 november 2022 (jaarnummer 9426);
 • maakt gedeeltelijk deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Industriezone Terbekehof'. 
De straat werd gedeeltelijk heraangelegd. Ter hoogte van de Fotografielaan en de Terbekehofdreef werd de Moerelei voorrangsweg. 

Naar aanleiding van verschillende meldingen over de verkeersonveiligheid en onduidelijkheid stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om ter hoogte van de Oudebaan de voorrang te regelen, waardoor de Moerelei tussen de Legerstraat en de Groenstraat volledig voorrangsweg wordt.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760)waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders in de Moerelei krijgen voorrang ter hoogte van de Oudebaan (artikel 1).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 mei 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Moerelei in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 25 november 2022 (jaarnummer 9426).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen