Terug
Gepubliceerd op 05/07/2023

2023_DCWI_00127 - Monnikenplein. Wegeniswerken. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13815A - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 26/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00127 - Monnikenplein. Wegeniswerken. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13815A - Goedkeuring 2023_DCWI_00127 - Monnikenplein. Wegeniswerken. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13815A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021

Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, Perceel 3 'cluster Zuid -districten Borgerhout, Berchem, Wilrijk en Hoboken', aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

Het districtscollege wil de toplaag vernieuwen op het Monnikenplein, district Wilrijk.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13815A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

Monnikenplein is een lokaal plein.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13815A op, voor een bedrag van  88.417,22 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Wilrijk 88.417,22 32.638,0025.421,60146.476,82

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen
Prijsherziening: Volgens raamovereenkomst

Prijsherziening en overschrijding VH
Periode van opmaakVanaf mei 2023
Posten inclusief bitumineuze verhardingen9.721,7830,843%
actuele prijsherziening
Posten exclusief bitumineuze verhardingen14.074,5025,638%actuele prijsherziening
Overschrijding VH8.841,7210,000%


Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005557413 opgemaakt voor een bedrag van 146.476,82 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010703 - Voet- en zebrapaden

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13815A, Monnikenplein, district Wilrijk, onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen, goed voor een bedrag van 88.417,22 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 3. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 146.476,82 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13815A

Wegeniswerken

Monnikenplein

VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

146.476,82 EUR

Budgetplaats: 5082500000

Budgetpositie: 224

Functiegebied: 2WIL010703M03161

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2WI090200

Budgetperiode: 2300
4005557413Bijlagen

  • 20230515_Monnikenplein_VHP_13815.xlsx