Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DRWI_00013 - District Wilrijk. Letterkundestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 02/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Linda Verlinden, districtsschepen; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_DRWI_00013 - District Wilrijk. Letterkundestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRWI_00013 - District Wilrijk. Letterkundestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Letterkundestraat in het district Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 4 juni 2021 (jaarnummer 4565);
 • het gedeelte tussen de Chrysantenstraat en de VIIe Olympiadelaan maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Valaar West';
 • maakt deel uit van de 'wijk Valaar' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton. 

De bedrijfseenheid Stadsbeheer ondervindt problemen met het ledigen van de glascontainer. Om hier aan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om het parkeren te verbieden ter hoogte van de glascontainer tegenover nummer 27.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • parkeren wordt verboden op de hoek tegenover nummer 27 (artikel 3).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd, parkeren is niet toegelaten op een kruispunt. Geel onderbroken markering wordt aangebracht om dit te verduidelijken.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 24 januari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Letterkundestraat in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 4 juni 2021 (jaarnummer 4565).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen