Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

2023_DCWI_00022 - District Wilrijk. Gladiolusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 20/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00022 - District Wilrijk. Gladiolusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCWI_00022 - District Wilrijk. Gladiolusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Gladiolusstraat in het district Wilrijk:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1114); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Valaar Oost'; 
 • maakt deel uit van de wijk 'Valaar waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton; 
Op 23 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Gladiolusstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 28 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Gladiolusstraat 28, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Gladiolusstraat in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1114).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen