Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCWI_00047 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Wilrijk - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 20/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00047 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Wilrijk - Goedkeuring 2023_DCWI_00047 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader te beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd. Met de collegebeslissing van 31 maart 2017 (jaarnummer 2990) werden de wijzigingen aan het kader goedgekeurd.

De eigen stadsevenementen, de evenementen in co-organisatie, de naamversterkende (repetitieve en nietrepetitieve) evenementen of nieuwe evenementen met groeipotentieel tot een naamsversterkend evenement (extern georganiseerd) en de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen worden bij voorkeur op voorhand ingepland in de evenementenkalender, zodat bij de monitoring van de draagkracht per locatie reeds rekening kan worden gehouden met deze belangrijke evenementen voor de stad en haar districten.

Een districtsgebonden evenement is samenlevingsversterkend (categorie 4) als het aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 1. het vindt plaats op grondgebied van de stad Antwerpen (zowel openbaar domein als privédomein behoren hiertoe);
 2. het ondersteunt en/of bepaalt mede op een positieve wijze de merkbelofte en positionering van de stad Antwerpen en haar districten;
 3. het sluit aan bij de doelstellingen van het district of de districten waar het evenement plaats vindt (zie bestuursakkoord(en));
 4. er wordt promotie gemaakt voor het district waar het evenement plaats vindt, door middel van:
  • de link tussen het evenement en het district in alle communicatie actief te vermelden (bijvoorbeeld in de naamgeving, de persberichten, de interviews, ...);
  • de vermelding van het logo van het district en de formulering "in samenwerking met district (X)" op alle communicatie en sponsorarrangementen (briefwisseling, website, app, affiches, brochures, TV-spots, ...) rond het evenement;
 5. indien er winst wordt gemaakt op het evenement, wordt deze voor een deel aangewend voor een maatschappelijk doel gelinkt aan het district of dat het algemeen belang dient van de inwoners van het district of wordt een deel van de winst geïnvesteerd in een verbetering van het daaropvolgende evenement dat de vereniging wenst te organiseren als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement;
 6. het biedt een toegevoegde waarde voor de districten waarin het georganiseerd wordt.

De toegevoegde waarde wordt beoordeeld op basis van volgend meetinstrument. Op elk hoofdcriterium wordt minstens 50% behaald. In totaal wordt minstens een score van 60% behaald.

Hoofdcriterium Ptn Deelcriterium Ptn
Betaalbaar 10    
    De inkomprijs is gratis of is minstens aanzienlijk lager dan de marktconforme prijzen. 10
Link met het district 20    
    Herkenbaar met de identiteit van het district;
 • binding met lokale tradities en gewoontes;
 • aansluiting bij het positioneringsbeleid (communicatiedoelstellingen) van het district.
20
Vitaliserende meerwaarde 30    
    Het heeft een sterk mobiliserend effect op de inwoners van het district.

Het draagt bij tot het verlevendigen van het district en het geeft het district een imago van levendigheid
15


15
Maatschappelijke meerwaarde 30    
    Het heeft een sterke maatschappelijke (sociaal, cultureel, sportief, jeugd, ...) waarde of sterke folkloristische waarde voor het district.

Het draagt bij tot de sociale cohesie, waardoor het district aantrekkelijk wordt om in te wonen en de tevredenheid van de inwoners verhoogt.
1515
Positieve evaluatie voorgaande edities 10    
    Evaluatie van vorige edities is positief:
 • vorige edities werden georganiseerd conform de gemaakte afspraken door de stedelijke overheid;
 • vorige edities verliepen zonder problemen voor de openbare orde/veiligheid/enzovoort.
 10
TOTAALSCORE 100   100


De districtsadministratie toetst jaarlijks de evenementen voor het volgende kalenderjaar binnen hun district af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen, en stellen een lijst samen van alle evenementen in het volgend kalenderjaar die voor hen thuis horen onder deze categorie. Daarnaast kunnen ze in de loop van het jaar er nog nieuwe samenlevingsversterkende evenementen bijvoegen.

Deze lijst wordt door de bestuurscoördinator-district ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Na goedkeuring door het districtscollege wordt de lijst jaarlijks aangeleverd aan de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen/Evenementen.

Argumentatie

De districtsadministratie toetste de evenementen binnen het district Wilrijk af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen.

Een groot deel van 'Wilrijkse' evenementen (zoals bijvoorbeeld Rommelmarkt Valaar, Buitenspeeldag, Jeugddag Park Van Eden, Zomerstartfeest, Vlaanderen Feest, Jeugd in de wijk, Wijkfeesten, Familiefestival Park Van Eden, Jaarmarktweekend (met ook wieler- en trotinettenkoersen), Willrock, Zomerbar 'Chillrijk', Geitestoet, 11-november herdenking, Kerstmarkt, Geitencorrida, Lichtjesstoet, Wintervonk, Eindejaarsdrink...) worden door het district zelf georganiseerd of gebeuren in co-organisatie en ressorteren bijgevolg onder categorie 1 of 2 zoals vastgelegd in het 'opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen'.

De volgende evenementen behaalden op elk hoofdcriterium minstens 50% en in totaal minstens een score van 60%. De erkenning als "samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen" wordt aan het districtscollege voorgelegd ter goedkeuring.

Samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement 2023
District Wilrijk
Nr Evenement Organisator
Score
1 Avondmarkt (3de week juni)
A.M.V.
94
2Feestmarkt (jaarmarkt)
A.M.V.100
3Halloweenmarkt
A.M.V.94
4Winterfoor
Vereniging voor foornijveraars90

Juridische grond

Procedure evenementenaanvragen - opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen, goedgekeurd door het college in zitting van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659).

Procedure evenementenaanvragen - opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen - Wijziging, goedgekeurd door het college in zitting van 31 maart 2017 (jaarnummer 2990).

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2019 (jaarnummer 801).

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Wijziging retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020 (jaarnummer 182).

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Retributiereglement 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020 (jaarnummer 751).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het opportuniteits- en bevoegdhedenkader ter beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd. Met de collegebeslissing van 31 maart 2017 (jaarnummer 2990) werd de wijziging aan het kader goedgekeurd.

 • Hoofdstuk VI (bepaling categorie evenement), 3 (procedure toekenning categorie evenement), 3.1 (algemeen) bepaalt dat de beoordeling of een evenement behoort tot categorie 4 (samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen) gebeurt door het district, ongeacht of het evenement op een lokale of bovenlokale locatie plaatsvindt en het soort evenement.
 • Hoofdstuk VIII (bevoegdheden evenemententoelating), 2 en 3 (grote evenementen) bepalen dat evenementen, die niet beantwoorden aan de criteria voor kleine evenementen zoals vastgesteld in de politiecodex, in het bezit moeten zijn van een toelating van de burgemeester. Evenementen die aan minstens één van volgende criteria voldoen vereisen bovendien een goedkeuring door het college:
  • met meer dan 1.500 bezoekers (op het drukste moment);
  • strategisch belangrijk of gevoelig evenement;
  • evenement met een zware impact op de stad Antwerpen;
  • evenementen met een zeer grote (minstens stadsbrede) uitstraling;
  • evenement dat door de stad wordt ondersteund (ondersteuning die verder gaat dan deze die standaard via de door de stad Antwerpen goedgekeurde reglementen of collegebesluiten kan worden verleend);
  • evenement dat door de stad gefinancierd wordt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van lokale feestelijkheden en de ondersteuning van lokale feestelijkheden door derden.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de lijst samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen (categorie 4) 2023 - district Wilrijk goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Bestuurscoördinator district Lijst overmaken aan de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen/Evenementen.

Bijlagen

 • 20230320_DCWI_cat4_evenementen.pdf