Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCWI_00044 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie Jeugdraad Wilrijk FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 20/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00044 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie Jeugdraad Wilrijk FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCWI_00044 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie Jeugdraad Wilrijk FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Jeugdraad Wilrijk FV, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk.

Het districtscollege keurde op  27 juni 2022 (jaarnummer 132) de afsprakennota met de voorwaarden voor de ondersteuning goed. 

Argumentatie

De ondersteuningsontvanger Jeugdraad Wilrijk FV diende de opgelegde verantwoording tijdig in.

De verantwoordingsstukken werden getoetst aan de voorwaarden in de afsprakennota (REFO A2201275). Daaruit blijkt dat de ondersteuning gebruikt werd voor het vooropgestelde doel, meer bepaald de algemene werking van jeugdraad Wilrijk.

De ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 2.500,00 EUR wordt vastgelegd en uitbetaald.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingenBeleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan Jeugdraad Wilrijk FV, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk voor een bedrag van 2.500,00 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Afsprakennota jeugdraad Wilrijk
ondersteuning 2023

Jeugdraad Wilrijk FV
p/a Heistraat 34a
2610 Wilrijk

ondernemingsnummer: NXX0019327348
rekeningnummer: BE52 0689 0223 4009

2.500,00 EURbudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505148071

Bijlagen

  • Inhoudelijk verslag jeugdraad Wilrijk 2022 + begroting 2023.pdf