Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_VB_00130 - Sociale centra - Toetredingsfomulier REMI-applicatie. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 02/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00130 - Sociale centra - Toetredingsfomulier REMI-applicatie. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00130 - Sociale centra - Toetredingsfomulier REMI-applicatie. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De federale regering wil de OCMW’s stimuleren om op basis van het REMI-systeem, zoals ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD), aanvullende financiële hulp te voorzien voor huishoudens die over een ontoereikend inkomen beschikken.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 27 april 2020 (jaarnummer 16) het concept voor een nieuwe steunnorm en de toekenning van aanvullende financiële hulp goed. 

De  bedrijfsdirecteur bekrachtigde op 15 december 2020 (jaarnummer 273) de verwerkingsovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en Thomas More Kempen vzw.

Het vast bureau keurde op 3 maart 2023 (jaarnummer 52) de deelname goed aan het project "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan de OCMW's" van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) goed. OCMW Antwerpen kreeg bevestiging over zijn deelname en de toekenning van een toelage om enerzijds de licentie voor de REMI-tool aan te schaffen anderzijds om de aanvullende maatschappelijke dienstverlening op basis van dit instrument te financieren.

Juridische grond

De opdracht werd gegund ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in overeenstemming met artikel 42, §1, 1°, d, II  van de Overheidsopdrachtenwet, aangezien de mededinging ontbreekt omwille van technische redenen.

In toepassing van artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, is een aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale, vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk besluit van 23 januari 2023 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.

Ministerieel besluit van 18 april 2023 ter uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 januari 2023 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3,4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

De POD MI, subsidiërende overheid OCMW, treedt op als aankoopcentrale - tussenpersoon voor de OCMW's voor wat betreft de de aankoop van de licentie voor de gebruiksklare REMI-applicatie.

De POD MI heeft rechtstreeks aan Thomas More Kempen vzw gegund ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB) op basis van artikel 42, lid 1, d) ii), van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zijnde op basis van unieke dienstverlener aangezien de mededinging om technische redenen ontbreekt.

Het bestek bestek voorziet uitdrukkelijk in het volgende: De opdracht betreft de verkoop van de gebruiksklare REMI-applicatie aan alle Belgische OCMW’s. Alle Belgische OCMW’s (hier de aanbestedende overheden) worden betoelaagd om de aankoop van de REMI-applicatie volledig te bekostigen. De OCMW’s dienen geen nieuwe overheidsopdracht te organiseren indien zij beslissen deel te nemen aan de opdracht. Doch, indien een OCMW wenst deel te nemen aan de opdracht is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van hun specifieke bestelling. De licentie voor de REMI-applicatie wordt voor een periode van ten minste 12 maanden en ten hoogste 24 maanden aangekocht door de betoelaagde OCMW’s. De financiering wordt in eerste instantie beperkt tot 12 maanden voor alle OCMW’s, met een subsidiëring voor een bijkomende periode van 12 maanden voor zover de OCMW’s kunnen aantonen dat zij effectief gebruik maken van de REMI-tool.

Het ministerieel besluit van 18 april 2023 bepaalt voor elk deelnemend OCMW het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de aankoop van de REMI-applicatie. De subsidie dekt het gebruik van de licentie voor een periode van 10 maanden van 1 mei 2023 tot en met 29 februari 2024, dat nadien nog eens met 10 maanden verlengd kan worden van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024.

OCMW Antwerpen ontvangt  hiervoor een toelage van 2.758,80 EUR (inclusief BTW). De prijs voor het gebruik van de webapplicatie en haar functionaliteit wordt voor de eerste periode gefactureerd op 1 juni 2023 en voor de tweede periode op 1 juni 2024.

Het tweede luik van het ministerieel besluit bevat een toelage ter financiering van aanvullende maatschappelijke dienstverlening aan de begunstigden aan de hand van het gebruik van de REMI-tool.  OCMW Antwerpen ontvangt hiervoor een toelage van 1.866.500,27 EUR.  

Om daadwerkelijk toegang te krijgen tot de REMI-tool dient OCMW Antwerpen een overeenkomst af te sluiten met Thomas More Kempen vzw. Deze overeenkomst, raamovereenkomst inzake REMI (referentiebudgetten Menswaardig Inkomen) genoemd, bevat een samenwerkingsovereenkomst, een verwerkersovereenkomst en bijlagen. Het akkoord tot deze overeenkomsten wordt gegevens door het "Toetredingsformulier tot de Raamovereenkomst aankoop van een licentie voor de gebruiksklare REMI-applicatie" ondertekend te bezorgen aan Thomas More Kempen vzw. Door de ondertekening wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst opgeheven. De opheffing van de bestaande verwerkersovereenkomst zal deel uit maken van een besluit van de bedrijfsdirecteur sociale dienstverlening.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de subsidie vanuit het KB van 23 januari 2023 werd subsidiefiche 11411 opgemaakt.

Het totale bedrag van de subsidie bedraagt 1.869.259,07 EUR waarvan 2.758,80 EUR werd voorzien voor het gebruik van de REMI-tool en 1.866.500,27 EUR om aanvullende financiële steun te verlenen.

Het uitgavenbudget voor het gebruik van de REMI-tool wordt vanuit bestaande uitgavenbudgetten gefinancierd. De rest van het subsidiebedrag wordt later in het meerjarenplan voorzien.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het "Toetredingsformulier tot de Raamovereenkomst aankoop van een licentie voor de gebruiksklare REMI-applicatie" goed.

Artikel 2

Het vast bureau machtigt de bedrijfsdirecteur Sociale Dienstverlening om het "Toetredingsformulier tot de Raamovereenkomst aankoop van een licentie voor de gebruiksklare REMI-applicatie" namens het vast bureau te ondertekenen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Gebruik Remi-tool
Thomas More Kempen vzw
OND 0409.667.028
KLeinhoefstraat 4
2440 Geel
IBAN BE22 7333 0992 6447   -   BIC-code = KREDBEBB

2.758,80 EUR

budgetplaats: 4403000000
budgetpositie:6141
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie:SBT11411
begrotingsprogramma:2OA040900
 budgetperiode:2300

4004032963

KB houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool aan aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

OND 0864.484.487

2.758,80 EUR

budgetplaats: 4403000000
budgetpositie: 74050100
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SBT11411
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
  budgetperiode: 2300

/

Artikel 4

Het vast bureau geeft opdracht aan de bedrijfsdirecteur sociale dienstverlening om de verwerkersovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en Thomas More Kempen VZW op te heffen. (2020_BBDSD_00273)


Bijlagen