Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00128 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 stad en OCMW Antwerpen - Vaststelling

Vast Bureau
vr 02/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00128 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 stad en OCMW Antwerpen - Vaststelling 2023_VB_00128 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 stad en OCMW Antwerpen - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De jaarrekening 2022 van de stad en OCMW Antwerpen is opgemaakt. Vanaf boekjaar 2020 betreft dit een geconsolideerde jaarrekening.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Argumentatie

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet zijn deel van de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op datgene waarop de jaarrekening betrekking heeft. De gemeenteraad keurt eveneens dit deel van de jaarrekening goed, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Algemene financiële opmerkingen

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt -89.027.726,13 EUR.
Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt -93.704.202,40 EUR. De autofinancieringsmarge van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt 198.159.551,15 EUR. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt 260.980.622,64 EUR.

Het boekhoudkundig resultaat 2022 van de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten) bedraagt 93.351.384,91 EUR. De balans van de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten) per 31 december 2022 bedraagt 4.510.656.978,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2022 van de stad en OCMW vast.

Artikel 2

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het volgende vast voor de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten):

  • het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt -89.027.726,13 EUR;
  • het beschikbaar budgettair resultaat 2022 bedraagt -93.704.202,40 EUR;
  • de autofinancieringsmarge 2022 bedraagt 198.159.551,15 EUR;
  • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2022 bedraagt 260.980.622,64 EUR.

Artikel 3

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het volgende vast voor de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten):

  • de waarderingsregels zoals uiteengezet in de toelichting bij de jaarrekening;
  • het boekhoudkundig resultaat van het jaar 2022 voor de stad en OCMW Antwerpen bedraagt 93.351.384,91 EUR;
  • het balanstotaal van de stad en OCMW Antwerpen per 31 december 2022 bedraagt 4.510.656.978,00 EUR.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BOEK1_Jaarrekening_2022.pdf
  • BOEK2_Toelichting_jaarrekening_2022.pdf
  • BOEK3_Documentatie_jaarrekening_2022.pdf