Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_VB_00129 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 02/06/2023 - 10:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00129 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring 2023_VB_00129 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het vast bureau keurde in de zitting van 29 november 2019 (jaarnummer 402) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam op 16 december 2019 (jaarnummer 107) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2022 (jaarnummer 38).

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKA-light) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van de stedelijke diensten ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKA-light gebeurt.

De bijlage bij dit besluit bevat een overzicht van de goed te keuren IKA-lights en een motivatie voor deze verschuivingen.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten 2023 worden aangepast zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit. 

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de IKA-lights goed zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.