Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00152 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Zorghostel. Trapstraat 13, 2060 Antwerpen - Inrichting en herlocatie. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen. Correctiebestelling - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00152 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Zorghostel. Trapstraat 13, 2060 Antwerpen - Inrichting en herlocatie. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_VB_00152 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Zorghostel. Trapstraat 13, 2060 Antwerpen - Inrichting en herlocatie. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 juni 2018 (jaarnummer 444) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het bouwontwerp en het aangepaste projectbudget (raming werken + raming ereloon architect) goed. 

Op 1 maart 2019 (jaarnummer 1675) besliste het college de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en de vergunning af te leveren aan de aanvrager voor het verbouwen van een bestaand gebouw naar zorghostel - fase 2, gelegen in de Trapstraat 13 te 2060 Antwerpen.

Op 7 juni 2019 (jaarnummer 222) keurde het vast bureau het bestek GAC_2019_00782 voor "Trapstraat 13, Antwerpen Totaalrenovatie Zorghostel" goed en keurde eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Op 24 juni 2019 (jaarnummer 72) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek GAC_2019_00782 voor "Trapstraat 13, Antwerpen Totaalrenovatie Zorghostel" goed en keurde eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven. 

Op 27 november 2020 (jaarnummer 336) keurde het vast bureau de gunning goed voor "Trapstraat 13, Antwerpen. Totaalrenovatie Zorghostel", op basis van bestek GAC_2019_00782, aan Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0429.446.318, tegen een bedrag van 1.507.801,94 EUR inclusief btw.

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 162) keurde het vast bureau de correctiebestelbon goed van 116.608,03 EUR + 6.996,48 EUR (6% btw) = 123.604,51 EUR inclusief btw ten gunste van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0429.446.318 betreffende het project P08401 Renovatie Zorghostel fase 2, gelegen Trapstraat 13, 2060 Antwerpen. 

Juridische grond

In toepassing van artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017. Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden aangebracht, wanneer de wijziging ongeacht de geldelijke waarde ervan, in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was voorzien in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule.

De herzieningsclausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de mogelijke wijzigingen alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst kunnen veranderen.


In toepassing van artikel 38/7 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.

1 § 1. In toepassing van artikel 10 van de wet voorzien de opdrachtdocumenten bij een opdracht voor werken een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt voorzien in de herziening van de prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende hoofdcomponenten:

   1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;

   2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals de materiaalprijzen, de grondstofprijzen, wisselkoersen.

   De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.

   De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.

   Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat.

   § 2. In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen de opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een prijsherziening worden bepaald aan de hand van één of meer verschillende elementen zoals met name de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of de wisselkoersen.

   De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van moeilijkheden om een prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbesteder de gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren.

   De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt.  De wijziging blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Naarmate de werken vorderden wordt duidelijk dat er bijkomende werkzaamheden noodzakelijk zijn om te worden opgenomen tijdens de uitvoering. Deze werken waren niet voorzien in het aanbestedingsdossier. Het betreft voornamelijk werken aan de vloeren en de wanden om tot een geëgaliseerd en vlak resultaat te komen. 

Onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening/

post

Motivatie

In min 

Exclusief btw

In meer

Exclusief btw

Termijn-verlenging

 022c

De bestaande vloeren vertonen grote niveauverschillen. Dit is duidelijk geworden na de afbraak van de bestaande vloerbekledingen. Omdat de ingenieur stabiliteit een maximale belasting van de vloerafwerking oplegt worden de vloeren geëgaliseerd met een combinatie van een lichtgewicht uitvulling (in de diepste putten) en een bovenlaag met egaline.  

 - 11.377,34 EUR

 44.603,95 EUR

 15

035b

De pleisterlaag op de bestaande wanden worden dikker uitgevoerd om een vlak resultaat te bekomen. 


12.896,14 EUR15
045Om kabels en leidingen te kunnen doortrekken worden er in de bestaande plafonds gaten gemaakt en nadien terug gedicht.

1.218,75 EUR3
049De bestaande middenstijl van deur één is in slechte staat en wordt vervangen door een nieuwe houten stijl

335,00 EUR0
050Op de gelijkvloers worden de bestaande rolluiken gedemonteerd en afgevoerd. 

704,00 EUR1
052aIn de twee inkomhallen wordt een vloermat geplaatst in de voorziene uitsparingen in de vloertegels. 

524,88 EUR0
055De plaatselijke gaten en scheuren in de bestaande zinken dakbedekking worden gedicht.

825,00 EUR1
064In het lokaal 0.13 Kantoor wordt de chape voorzien van een PU-primer alvorens de vloerbekleding uit parket wordt geplaatst.

1.508,40 EUR0

TOTAAL

 

- 11.377,34 EUR62.616,12 EUR34

6% btw

 

- 682,64 EUR3.756,97 EUR


 Vastlegging bijkomend krediet voor herzieningen

Gezien de fel doorstijgende herzieningen dient er bijkomend budget te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen voor de werken te kunnen garanderen.

Tot nu toe werd er reeds  218.738,44 EUR exclusief btw gefactureerd voor herzieningen in de vorderingsstaten. Aangezien dit niet mee in de beschikbare kredieten voor dit project werden voorzien, dient er een vastlegging krediet te gebeuren van 218.738,44 EUR + 13.124,31 EUR (6%btw) = 231.862,75 EUR inclusief btw.

Hieronder een overzicht van de herzieningen van vorderingsstaat 1 t.e.m. 21. 

Detail Herzieningen + Btw

Vorderingsstaat

Totaal Werken in EUR

Waarvan herzienbaar
in EUR

Niet herzienbaar in EUR

Herzienings coëfficient

Herziening in EUR

Totaal exclusief btw in EUR

Btw 6%

Totaal inclusief btw in EUR

Vorderingsstaat 1 - 31/03/21

71.180,85

71.180,85

0,00

1,03522

2.506,99

73.687,84

4.421,27

78.109,11

Vorderingsstaat 2 - 30/04/21

17.827,86

17.827,86

0,00

1,04666

831,85

18.659,71

1.119,58

19.779,29

Vorderingsstaat 3 - 31/05/21

32.607,22

32.607,22

0,00

1,06514

2.124,03

34.731,25

2.083,88

 36.815,13

Vorderingsstaat 4 - 30/06/21

 15.333,84

15.333,84

 0,00

1,0885

 1.357,04

 16.690,88

 1.001,45

 17.692,33

Vorderingsstaat 5 - 31/07/21

 31.863,85

 31.863,85

 0,00

1,105

 3.345,70

 35.209,55

 2.112,57

 37.322,12

Vorderingsstaat 6 - 31/08/21

 50.199,05

 50.199,05

0,00

1,11527

 5.786,44

 55.985,49

 3.359,13

 59.344,62

Vorderingsstaat 7 - 30/09/21

 26.145,51

 26.145,51

 0,00

1,11881

 3.106,35

 29.251,86

 1.755,11

 31.006,97

Vorderingsstaat 8 - 31/10/21

 59.059,39

 59.059,39

 0,00

1,12029

 7.104,25

 66.163,64

 3.969,82

 70.133,46

Vorderingsstaat 9 - 30/11/21

 95.023,38

 95.023,38

 0,00

1,12507

 11.884,57

 106.907,95

 6.414,48

 113.322,43

Vorderingsstaat 10 - 31/12/21

 70.776,32

 70.776,32

 0,00

1,13426

 9.502,43

 80.278,75

 4.816,73

 85.095,48

Vorderingsstaat 11 - 31/01/22

 26.613,40

 26.613,40

 0,00

1,1406

 3.741,84

 30.355,24

 1.821,31

 32.176,55

Vorderingsstaat 12 - 28/02/22

 59.853,03

 59.853,03

 0,00

1,17219

 10.306,09

 70.159,12

 4.209,55

 74.368,67

Vorderingsstaat 13 - 31/03/22

 123.109,17

 123.109,17

 0,00

1,18256

 22.474,81

 145.583,98

 8.735,04

 154.319,02

Vorderingsstaat 14 - 30/04/22

 2.093,85

 2.093,85

 0,00

1,2742

 574,13

 2.667,98

 160,08

 2.828,06

Vorderingsstaat 15 - 31/08/22

 38.822,09

 38.822,09

 0,00

1,28097

 10.907,84

 49.729,93

 2.983,80

 52.713,73

Vorderingsstaat 16 - 30/09/22

 84.824,02

 84.824,02

 0,00

1,28898

 24.512,45

 109.336,47

 6.560,19

 115.896,66

Vorderingsstaat 17 - 31/10/22

 38.813,98

 38.813,98

 0,00

1,29022

 11.264,59

 50.078,57

 3.004,71

 53.083,28

Vorderingsstaat 18 - 30/11/22

 24.599,06

 24.599,06

 0,00

1,29002

 7.134,22

 31.733,28

 1.904,00

 33.637,28

Vorderingsstaat 19 - 31/12/22

 105.083,78

 105.083,78

 0,00

1,26999

 28.371,57

 133.455,35

 8.007,32

 141.462,67

Vorderingsstaat 20 - 31/01/23

 103.174,13

 103.174,13

 0,00

1,26546

 27.388,60

 130.562,73

 7.833,76

 138.396,49

Vorderingsstaat 21 - 28/02/23

 124.353,93

 124.353,93

 0,00

1,19712

 24.512,65

 148.866,58

 8.931,99

 157.798,57

Algemeen totaal

 1.201.357,71

 1.201.357,71

 0,00

 

 218.738,44

 1.420.096,15

 85.205,77

 1.505.301,92


Samenvatting 
De bedrijfseenheid Vastgoed legt de wijzingen opdracht ter goedkeuring voor dat als volgt kan worden samengevat: 

Omschrijving 

In min 
exclusief btw 

In meer
exclusief btw 

Onvoorzienbare omstandigheden (art 38/2 AUR) 

-11.377,34 EUR

62.616,12 EUR

Prijsherziening vorderingsstaat 1 tot en met vorderingsstaat 21 

 

218.738,44 EUR

Totaal 

-11.377,34 EUR

281.354,56 EUR

6% btw 

-682,64 EUR

16.881,27 EUR

Algemeen totaal 

-12.059,98 EUR

298.235,83 EUR


De kosten voor deze gewijzigde uitvoeringen en verbeteringen en prijsherzieningen zijn niet voorzien. Om de continuïteit van de uitvoering te garanderen dient het  volgende bedrag vastgelegd te worden:

269.977,22 EUR + 16.198,63 EUR (6% btw) = 286.175,85 EUR inclusief btw

De uitvoeringstermijn wordt met 34 werkdagen verlengd.

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.
Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave voor de continuïteit van de uitvoering bedraagt  286.175,85 EUR inclusief btw en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2023. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Voor deze opdracht werden volgende bestelbonnen vastgelegd: 

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, inclusief btw

Saldo in EUR, inclusief btw

4004028467

Gunning 

1.030.251,22 EUR

0,00 EUR
4004030440Gunning477.550,72 EUR38.449,16 EUR
4104008944Correctiebestelling123.604,51 EUR21.854,93 EUR

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid
2HMS040301P08401 - Dambruggestr304_Zorghoste

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht P08401 aan Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0429.446.318.

Artikel 2

Het vast bureau keurt de wijziging van de onvoorzienbare omstandigheden in meer goed voor een bedrag van 62.616,12 EUR + 3.756,97 EUR (6% btw) = 66.373,09 EUR inclusief btw.

Artikel 3

Het vast bureau neemt kennis van de wijziging in min voor een bedrag van 11.377,34 EUR + 682,64 EUR (6% btw) = 12.059,98 EUR inclusief btw

Artikel 4

Het vast bureau keurt de termijnverlenging van 34 werkdagen goed zonder bijkomende kosten.

Artikel 5

Het vast bureau keurt goed dat er voor de prijsherzieningen  een bedrag wordt vastgelegd van 218.738,44 EUR + 13.124,31 EUR (6% btw) = 231.862,75 inclusief btw. 

Artikel 6

Het  vast bureau keurt de correctiebestelbon goed van 269.977,22 EUR + 16.198,63 EUR (6% btw) = 286.175,85 EUR inclusief btw ten gunste van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0429.446.318 betreffende het project P08401 Renovatie Zorghostel fase 2, gelegen Trapstraat 13, 2060 Antwerpen.

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
P08401
Inrichting en herlocatie. Wijziging Opdracht, vastlegging krediet herzieningen
Zorghostel
Trapstraat 13, 2060 Antwerpen

Alpas nv
Steenkaaistraat 19, 9200 Dendermonde
Ondernemingsnummer: 0429.446.318 
Rekeningnummer: BE67 2930 5853 3087

286.175,85 EUR inclusief 6% btwbudgetplaats:4322000000
budgetpositie:221
functiegebied:2HMS040301P08401
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2OA040909
budgetperiode:2300
4104009253