Terug
Gepubliceerd op 15/09/2023

2023_VB_00153 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem - Verlenen erfpacht en erfdienstbaarheid voor plaatsing distributiecabine - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00153 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem - Verlenen erfpacht en erfdienstbaarheid voor plaatsing distributiecabine - Goedkeuring 2023_VB_00153 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem - Verlenen erfpacht en erfdienstbaarheid voor plaatsing distributiecabine - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met het oprichten van het Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) werd patrimonium van het OCMW Antwerpen in volle eigendom overgedragen naar het ZBA. Deze inbrengen werden in verschillende aktes notarieel vastgelegd. Met akte van 23 augustus 2011 werd de site Melgeshof, De Lunden 2 te 2170 Merksem door het OCMW Antwerpen overgedragen aan ZBA. De site is kadastraal gekend onder Antwerpen, 41ste Afdeling Merksem, 3de afdeling, sectie B nummer 401F.

Om de site van voldoende elektriciteit te voorzien, dient in de tuinzone een bovengrondse distributiecabine te worden geplaatst. ZBA wenst hiervoor met Fluvius een erfpacht met erfdienstbaarheidsstrook af te sluiten. Fluvius betaalt hiervoor geen vergoeding, aangezien de cabine wordt opgericht op onbebouwd terrein (enkel bij inpandige cabines is een vergoeding gebruikelijk). Fluvius zal wel de kosten voor aankoop en plaatsing van de cabine dragen, evenals de notariële kosten. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement zijn bevoegdheden kan overdragen aan het vast bureau. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd:
- 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b).

Argumentatie

In de overdrachtsakte van 23 augustus 2011 werd opgenomen dat ZBA voor iedere vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of wijziging van bestemming van deze eigendommen de goedkeuring moet vragen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Antwerpen. In dit vervreemdings- en bezwaringsverbod werd niet opgenomen dat deze vervreemding, bezwaring of wijziging moet kaderen binnen bepaalde doelstellingen. 

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn aan dit besluit noch kosten, noch opbrengsten verbonden voor het OCMW Antwerpen.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het Zorgbedrijf Antwerpen aan Fluvius een erfpachtrecht met erfdienstbaarheidsstrook verleent op haar site Melgeshof, De Lunden 2 te 2170 Merksem, en dit voor het plaatsen van een distributiecabine die de site Melgeshof zal voorzien van de nodige elektriciteit.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Merksem - site Mergeshof - plan erfpacht en erfdienstbaarheid Hoogspanningscabine.pdf