Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00159 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugspreventie. CGG Vagga - Addendum Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding 2023 en uitbetaling addendum 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00159 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugspreventie. CGG Vagga - Addendum Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding 2023 en uitbetaling addendum 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00159 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugspreventie. CGG Vagga - Addendum Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding 2023 en uitbetaling addendum 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Het college bekrachtigde op 29 januari 2021 (jaarnummer 806) de afsprakennota en keurde de uitbetaling Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding van CGG Vagga vzw goed.

Het college keurde op 20 mei 2022 (jaarnummer 4154) het addendum en uitbetaling Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding aan CGG Vagga vzw goed.

Op 28 november 2022 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed (jaarnummer 38).

Het college keurde op 9 december 2022 (jaarnummer 9992) de bijkomende ondersteuning afsprakennota en uitbetaling Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding van CGG Vagga vzw goed.

Het vast bureau keurde op 5 mei 2023 (jaarnummer 109) de besteding van de subsidie psychisch kwetsbare jongeren voor een totaal bedrag van 662.946,00 EUR goed. Hierin werd een ondersteuning van 40.000,00 EUR aan CGG Vagga vzw opgenomen.

Het vast bureau heeft op 5 mei 2023 (jaarnummer 105) de ondersteuningen van de subsidie psychisch kwetsbare jongeren versneld ingeschreven.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 22 mei 2023 (jaarnummer 13) de nominatieve toekenning van 40.000,00 EUR voor CGG Vagga vzw voor het project 'Opleiding en aanbod rond middelen en gedragsverslaving' goed.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 (jaarnummer 45).

Argumentatie

Inhoud addendum

In de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023 wordt het team verslavingspreventie en ouderbegeleiding versterkt.

Er wordt extra personeel ingezet dat zich specifiek richt op het versterken van het psychisch welzijn rond middelen en gedragsproblemen van de doelgroep jongeren, jongvolwassenen en studenten. Organisaties die werken met de doelgroep jongeren, jongvolwassenen en studenten worden proactief benaderd en op maat ondersteund rond middelengebruik, gamen en gokken (vb. jeugdwerk, studentenvoorzieningen, jeugdwelzijnswerk, enzovoort).

Met als uiteindelijke doel: dat middelengebruik, gamen en gokken bij de doelgroep wordt voorkomen, de beginleeftijd wordt uitgesteld, verantwoordelijk gedrag wordt bevorderd, schade bij gebruikers wordt beperkt, een vroegtijdig ingrijpen wordt bewerkstelligd door de omgeving te stimuleren of probleembesef in gang wordt gezet en de weg naar gedragsverandering wordt geopend.

  • De ontvanger identificeert signalen en trends uit het werkveld in verband met de doelgroep rond de thema's middelen(gebruik), gamen en gokken. Deze signalen en trends worden gesignaleerd aan de dossierbeheerder van de stad en worden opgenomen in het jaarverslag.
  • De ontvanger werkt een proactief aanbod uit voor deze doelgroep (webinar, open aanbod, vorming, intervisie, workshops, enzovoort).
  • De ontvanger biedt een aanbod op maat aan deze organisaties gericht op intermediairs (coaching, advies en consult, webinar, vorming, intervisie, enzovoort).
  • De ontvanger verkent de zinvolheid om sporadisch een activiteit, die kadert in een coachingstraject of binnen deskundigheidsbevordering van/in een organisatie, ook open te stellen voor jongeren, jongvolwassenen en/of studenten.

Om deze opdracht te verwezenlijken, ontvangt CGG Vagga vzw door het addendum een bijkomende ondersteuning van 34.000,00 EUR met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in totaal 40.000,00 EUR goed voor CGG Vagga vzw, de overige 6.000,00 EUR zal worden ingezet in het project Vroeghulp.

Als uit de evaluatie van de aanwending van de ondersteuning blijkt dat bepaalde maatschappelijke trends of evoluties gerelateerd aan het project, of externe oorzaken, de uitvoering en/of de planning van de afsprakennota grondig beïnvloeden, dan kunnen de voorwaarden van de ondersteuningsopdracht wijzigen. Wijzigingen gelden alleen na de goedkeuring van een addendum bij de afsprakennota door het college.

De ontvanger moet op elk moment van de uitvoering van de afsprakennota problemen signaleren aan de ondersteuningsverstrekker, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet van toepassing.

BudgetplaatsOntvanger - projectBedrag
4402500000CGG Vagga vzw - Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding34.000,00 EUR


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met CGG Vagga vzw, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0473.488.474 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 34.000,00 EUR voor het project Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding. 

Deze ondersteuning wordt voorzien voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2

Het vast bureau keurt voor 2023 (voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023) de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 34.000,00 EUR aan CGG Vagga vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

CGG Vagga VZW

Boomgaardstraat 7

2018 Antwerpen

OND: 0473.488.474

IBAN BE04 0013 4894 3331 

Project: Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding

34.000,00 EUR

budgetplaats: 4402500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040401A00000
subsidie: SBT11390
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040909
budgetperiode: 2300

4505151808