Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00158 - Werk - Tijdelijke werkervaring. Verhoogde staatstoelage aanvraag flexibel budget subsidies. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00158 - Werk - Tijdelijke werkervaring. Verhoogde staatstoelage aanvraag flexibel budget subsidies. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00158 - Werk - Tijdelijke werkervaring. Verhoogde staatstoelage aanvraag flexibel budget subsidies. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 augustus 2022 heeft Werk en Sociale economie Vlaanderen de jaarlijkse omzendbrief betreffende de verdeling van de subsidiemiddelen verhoogde staatstoelage gepubliceerd.

Hierin is de toekenning vastgelegd van een vast budget waar het OCMW Antwerpen recht op heeft. Daarbovenop wordt de toepassing van een flexibel systeem voorgesteld voor gebruik van het restbudget. Vanaf 1 juli 2023 kunnen er door de verschillende OCMW's in Vlaanderen extra subsidies verhoogde staatstoelage aangevraagd worden.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 38) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

In het meerjarenplan is er een jaarlijks bedrag aan subsidies voor de verhoogde staatstoelage gebudgetteerd. In het meerjarenplan werd nog geen rekening gehouden met extra ontvangsten voortkomend uit het restbudget verhoogde staatstoelage.

Dit besluit heeft als doel om het voorstel tot subsidieaanvraag met betrekking tot het restbudget van de verhoogde staatstoelage goed te keuren.

Argumentatie

Het OCMW Antwerpen activeert begunstigden van maatschappelijke integratie of financiële hulp via het systeem van een tijdelijke werkervaring. 

Gedurende de periode dat deze klanten conform artikel 60 § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 tewerk worden gesteld bij initiatieven in de sociale economie kan er een verhoogde staatstoelage toegekend worden. De toekenning van een verhoogde staatstoelage houdt in dat het volledige brutoloon deze klant gesubsidieerd wordt.

In de jaarlijkse omzendbrief van 2 augustus 2022 heeft Werk en Sociale economie Vlaanderen  de verdeling van de subsidiemiddelen van de verhoogde staatstoelage gepubliceerd. Hierin is de toekenning vastgelegd van een vast budget waar het OCMW Antwerpen recht op heeft. Dit is een bedrag van 6.552.350,20 EUR. 

Daarbovenop wordt de toepassing van een flexibel systeem voorgesteld voor gebruik van het restbudget. Volgens de bijlage bij de omzendbrief zou dit gaan om een bedrag van 4.228.728,69 EUR voor heel Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen er door de verschillende OCMW's in Vlaanderen extra subsidies verhoogde staatstoelage aangevraagd worden op voorwaarde dat 80% van het vaste budget reeds is opgebruikt of vastgelegd. Het systeem dat wordt gehanteerd is first come first served.

Op basis van de brutolonen van vijf prestatiemaanden gewerkt door OCMW klanten die tewerkgesteld zijn in een sociaal economie initiatief blijkt de grens van de 80% verbruik reeds te zijn overschreden. Hiernaast blijkt uit cijfers vanuit de interne rapportage dat het volledige restbudget van 4.228.728,69 EUR kan aangevraagd worden.

Algemene financiƫle opmerkingen

In het meerjarenplan 2020-2025 is er voor de jaren 2023-2025 een jaarlijks bedrag voorzien aan verhoogde staatstoelage van 6.568.967,00 EUR.

Dit bedrag zal bij AMJP7 bijgesteld dienen te worden volgens het actueel vast bedrag voor 2023 van 6.552.350,20 EUR vermeerderd met het uiteindelijk weerhouden bedrag aan extra verhoogde staatstoelage vanuit het te verdelen restbudget.

De werkelijke meerontvangst voor het OCMW bedraagt maximaal  27,65% van het uiteindelijk extra bekomen restbudget aan verhoogde staatstoelage. Dit komt omdat er altijd reeds een loontoelage wordt ontvangen ter hoogte van het bedrag leefloon alleenstaande met gezinslast waarvan de ontvangst reeds in het meerjarenplan is verwerkt. Als het volledige restbudget van 4.228.728,69 EUR zou worden toegekend aan de stad Antwerpen dan betekent dit een maximale meerontvangst voor een bedrag van 1.169.243,48 EUR.

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor een bedrag van 4.395.387,15 EUR (hoger dan het beschikbare restbudget). Dit om mogelijke weigeringen van individuele aanvraaglijnen op te vangen.

De verhoogde staatstoelage staat gebudgetteerd op de volgende boekingsadressen in het meerjarenplan voor 2023-2025:

  • SUB_NR/INTERN/2300-2500/4311115000/74053001/2LWS099901A00000/2OA060904
  • SUB_NR/INTERN/2300-2500/4311115000/74053201/2LWS099901A00000/2OA060904

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de bijgevoegde subsidieaanvraag aan Vlaanderen voor het restbudget van de verhoogde staatstoelage goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.