Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00162 - Correctiebestelling - Woonhaven Antwerpen - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00162 - Correctiebestelling - Woonhaven Antwerpen - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_VB_00162 - Correctiebestelling - Woonhaven Antwerpen - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfsdirecteur Vastgoed OCMW  keurde op 30 augustus 2018 (jaarnummer 12) de huurovereenkomst met Woonhaven Antwerpen (OND 0403.795.657), Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen goed voor de inhuring van het pand gelegen te Zwartzusterstraat 21, 2000 Antwerpen voor de periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2021 met jaarlijkse stilzwijgende verlenging bij gebrek aan opzegging.

De bedrijfseenheid Sociale dienstverlening baat hier het sociaal centrum Veemarkt uit.

Dit besluit heeft als doel de vastlegging goed te keuren voor de correctiebestelbon huur 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 3° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Argumentatie

OCMW Antwerpen heeft een huurovereenkomst met Woonhaven Antwerpen (OND 0403.795.657), Jan Denucéstraat 23 2020 voor de inhuring van het pand gelegen te Zwartzusterstraat 15, 2000 Antwerpen. De oorspronkelijke periode van inhuring loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2021. Het contract is bij gebrek aan opzegging jaarlijks steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

De bedrijfseenheid Sociale dienstverlening baat hier het sociaal centrum Veemarkt uit.

Er is momenteel nog geen goedgekeurde jaarbestelbon huur voor 2023. 

Om de huur van 2023 te betalen wordt er een bestelbon ter goedkeuring voorgelegd.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.

Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, <  5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

Bestelbon 4104009269

De maandelijkse huurprijs is 2.759,94 EUR/maand.

De maandelijks voorschot huurlasten is 60,00 EUR/maand.

De jaarlijkse totaaluitgave huur incl. huurlasten is 33.839,28 EUR.

Algemene financiële opmerkingen

De budgettaire middelen voor de inhuring zijn voorzien op volgend boekingsadres: SUB_NR/INTERN/2200/4403000000/6100/2HMS050303A00000/2OA040900

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de vastlegging in bestelbon 4104009269 voor de inhuring jaar 2023 van het pand Zwartzusterstraat 21, 2000 Antwerpen, voor een bedrag van 33.839,28 EUR aan Woonhaven Antwerpen (OND 0403.795.657), Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Woonhaven Antwerpen

Jan Denucéstraat 23 

2020 Antwerpen

OND 0403.795.657

IBAN BE98096018088093

33.839,28 EUR
budgetplaats: 4403000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2300
4104009269