Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00161 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Zorgbedrijf Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00161 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Zorgbedrijf Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00161 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Zorgbedrijf Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 december 2020 (jaarnummer 10306) keurde het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 'werking Huis Sofia, Huis Archimedes, LOI (lokaal opvang initiatief voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers) goed.

Op 26 maart 2021 (jaarnummer 98) bekrachtigde het vast bureau de afsprakennota 'werking lokaal opvang initiatief voor niet-begeleide nieuwkomers (LOI) - Zorgbedrijf Antwerpen'.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 38) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de vastlegging en de uitbetaling van de nominatief toegekende ondersteuning in het kader van de Fedasil subsidie 2023 gevraagd in functie van de werking LOI (lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide nieuwkomers) door Zorgbedrijf Antwerpen - Jeugdzorg.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 84 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het vast bureau bevoegd voor  het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Argumentatie

De ondersteuning wordt sinds 1 januari 2021 nominatief toegekend aan Zorgbedrijf Antwerpen in het kader van de werking Huis Sofia, Huis Archimedes en LOI voor de opvang en intensieve, integrale begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen, met als doel hen maximaal kansen te bieden om uit te groeien tot zelfredzame volwassenen. 

Wat betreft de werking LOI ontvangt OCMW Antwerpen maandelijks een subsidie van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) voor de opvang van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers. Desondanks de overname van de werking LOI door Zorgbedrijf Antwerpen blijft OCMW Antwerpen voor subsidieverstrekker Fedasil de eigenaar van deze conventie. Om deze reden blijft de subsidie budgettair ingeschreven bij OCMW Antwerpen en wordt de subsidie door middel van een nominatieve ondersteuning uitgekeerd aan het Zorgbedrijf Antwerpen. Naast een nominatieve toekenning van deze ondersteuning werd er om deze reden een aparte afsprakennota opgesteld die op 26 maart 2021 werd bekrachtigd door het vast bureau. De afsprakennota eindigt op 31 december 2030.

De ontvanger kan in geen geval aanspraak maken op bijkomende bedragen bovenop hetgeen de ondersteuningsverstrekker effectief ontvangt van Fedasil.

Algemene financiële opmerkingen

De forfaitaire dagprijs per bezetting per dag per niet-begeleide minderjarige nieuwkomer in een begeleide individuele opvang bedraagt 84,29 EUR. Voor een niet-bezette plaats wordt er vanuit Fedasil 33,72 EUR uitgekeerd. 

Het totaalbedrag is vastgelegd op basis van de subsidie die vanuit Fedasil wordt verkregen voor 22 individuele opvangplaatsen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
 

BudgetplaatsUitvoerder - projectBedrag
 4402505000 Zorgbedrijf Antwerpen - Jeugdzorg - Lokaal opvanginitiatief  (LOI)  577.597,90 EUR

 

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet van toepassing.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de vastlegging en uitbetaling voor 2023 goed van de ondersteuning van 577.597,90 EUR aan Zorgbedrijf Antwerpen - Jeugdzorg, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0809 699 184 voor uitvoeren van het project 'lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers (LOI)' door Zorgbedrijf Antwerpen, Jeugdzorg.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Zorgbedrijf Antwerpen, Jeugdzorg

Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen

OND: 0809 699 184

IBAN: BE34 0910 1785 4190

Doorstorting LOI subsidie Fedasil


577.597,90 EUR

budgetplaats: 4402505000
budgetpositie: 6496450
functiegebied: 2HMS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2OA040903
budgetperiode: 2300


 4504003542


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag 

Boekingsadres

Bestelbon

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel

OND: 0860 737 913
577.597,90 EUR


budgetplaats: 4402505000
budgetpositie: 74050100
functiegebied: 2HMS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2OA040903
budgetperiode: 2300
NVT