Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

2023_VB_00168 - Arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) - Wijziging opdracht 2 - nieuwe polis arbeidsongevallen OCMW - ZBA ten gevolge van terbeschikkingstelling OCMW personeel aan Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (ZBA) - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 30/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00168 - Arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) - Wijziging opdracht 2 - nieuwe polis arbeidsongevallen OCMW - ZBA ten gevolge van terbeschikkingstelling OCMW personeel aan Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (ZBA) - Goedkeuring 2023_VB_00168 - Arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) - Wijziging opdracht 2 - nieuwe polis arbeidsongevallen OCMW - ZBA ten gevolge van terbeschikkingstelling OCMW personeel aan Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (ZBA) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 29 april 2019 (jaarnummer 2019_RMW_00050) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de deelname aan de plaatsingsprocedure onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht voor het afsluiten van een arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) goed. Daarnaast besliste de raad voor maatschappelijk welzijn een machtiging te verlenen aan de stad Antwerpen om in naam en voor rekening van het OCMW Antwerpen de plaatsingsprocedure en de voorwaarde van de overheidsopdracht vast te stellen. 

In de zitting van 3 mei 2019 (jaarnummer 2019_VB_00178) gaf het vast bureau goedkeuring om een machtiging te verlenen aan de stad Antwerpen om in naam en voor rekening van het OCMW Antwerpen de plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) en de gunning ervan te voeren. 

In de zitting van 25 oktober 2019 (jaarnummer 2019_CBS_08705) keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen de gunning goed van perceel 1 van de meerjarenopdracht voor het afsluiten van een arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering voor de groep Antwerpen, op basis van bestek GAC_2018_00533, aan Ethias nv, Rue de Croisiers 24, te 4000 Luik met ondernemingsnummer 0404.484.654. De arbeidsongevallenverzekering van OCMW Antwerpen en OCMW - ZNA maakt onderdeel uit van perceel 1.

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (hierna “ZNA”) en de GasthuisZusters Antwerpen vzw (hierna “GZA”) werken momenteel een kader uit voor een structurele en duurzame samenwerking in de vorm van één ziekenhuisnetwerk. Enkele krijtlijnen rond deze samenwerking werden verankerd in een fusieprotocol, waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 oktober 2022 (jaarnummer 26) kennis nam. In voormeld fusieprotocol werd reeds rekening gehouden met de centralisatie van (woon)zorgactiviteiten binnen de groep stad Antwerpen. Artikel 6 van dit protocol stelt: “Partijen zijn akkoord over het principe om alle ziekenhuis- en aanverwante activiteiten en alle activa en passiva, met uitzondering van de woonzorgactiviteiten te Joostens en bijhorende activa en passiva, in te brengen in de Fusie vzw, respectievelijk te behouden binnen de Fusie vzw, dit conform de mogelijkheden binnen de vigerende wetgeving.” Het fusieprotocol laat de beslissingsbevoegdheid van de leden van GZA en ZNA onverlet. Momenteel oefent ZNA enkel woonzorgactiviteiten uit in het WZC ZNA Joostens te 2980 Zoersel, Kapellei 133 (hierna “Joostens”).

In het kader van de rationalisering van de groepsarchitectuur is een centralisatie van de woonzorgactiviteiten bij één welbepaalde entiteit aangewezen. Binnen de huidige groepsstructuur is Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (hierna "ZBA") omwille van haar specialisatie ter zake hiervoor een logische keuze. Om deze reden, alsook omwille van de geplande herstructurering van ZBA en de nakende fusie tussen ZNA en GZA, draagt ZNA haar woonzorgactiviteiten van Joostens over aan ZBA.

Met het oog op de overdracht van Joostens sluiten ZNA en ZBA hiertoe een voorstel tot overdracht van bedrijfstak (art. 12:103, lid 1 WVV), met als beoogde ingangsdatum 1 juli 2023. De relevante principes van deze overdracht voor OCMW Antwerpen worden opgenomen in dit besluit. Deze overdracht strekt ertoe de continuïteit van Joostens te garanderen en heeft geen enkele precedentswaarde voor eventuele andere verrichtingen voortkomend uit de fusie tussen ZNA en GZA.

Om de exploitatie van de woonzorgactiviteiten van Joostens te kunnen verderzetten, dienen ook de personeelsleden van Joostens over te gaan.

De contractuele personeelsleden zijn rechtstreeks in dienst van ZNA. De overdracht van de desbetreffende contractuele personeelsleden wordt geregeld tussen ZNA en ZBA onderling, dit door middel van een overdracht tussen beiden (artikel 474,§4 Decreet Lokaal Bestuur) en met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast zijn er momenteel ook een 27-tal statutaire personeelsleden van OCMW Antwerpen ter beschikking gesteld aan ZNA ten behoeve van de woonzorgactiviteiten van Joostens. OCMW Antwerpen zal, op het moment van overdracht van de woonzorgactiviteiten van Joostens door ZNA aan ZBA, de terbeschikkingstelling van voormelde statutairen aan ZNA beëindigen en hen aan ZBA ter beschikking stellen.

In de zitting van 27 maart 2023 (jaarnummer 2023_RMW_00007) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn o.a.:

  • het principe van de overdracht van de erkenning van het woonzorgcentrum Joostens en de daaraan gekoppelde woonzorgactiviteiten samen met de ondersteunende diensten van ZNA naar ZBA goed;
  • de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de statutaire personeelsleden actief in het kader van de woonzorgactiviteiten van Joostens aan ZNA goed, en dit op moment van de effectieve overdracht van voormelde woonzorgactiviteiten;
  • de terbeschikkingstelling van de statutaire personeelsleden actief in het kader van de woonzorgactiviteiten van Joostens aan ZBA goed, en dit na beëindiging van de terbeschikkingstelling aan ZNA en op moment van de effectieve overdracht van voormelde woonzorgactiviteiten.

Juridische grond

Art. 38/5 van het KB van 14 januari 2023 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten bepaalt dat een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, indien de wijziging, ongeacht de waarde ervan, als niet-wezenlijk moet worden beschouwd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Het OCMW verzekert de betrokken terbeschikkinggestelde statutaire personeelsleden in arbeidsongevallen. Gezien deze op dit moment nog ter beschikking gesteld zijn aan ZNA vallen ze onder de polis 'arbeidsongevallenverzekering OCMW-ZNA'. Deze personeelsleden zijn niet onder de algemene arbeidsongevallenpolis van het OCMW ondergebracht, maar wel onder een aparte 'arbeidsongevallenpolis OCMW-ZNA' met als doel het mogelijk te maken dat ZNA het schadebeheer voor deze personeelsleden opneemt. Bij beëindiging van de terbeschikkingstelling van de betrokken personeelsleden aan ZNA zal het aantal verzekerden in de polis 'arbeidsongevallenverzekering OCMW-ZNA' verminderd worden en dient er voor de terbeschikkingstelling van de betrokken personeelsleden aan ZBA een nieuwe polis 'arbeidsongevallen OCMW-ZBA' afgesloten te worden. Er is een nieuwe polis vereist gezien de mogelijkheid moet bestaan dat het ZBA het schadebeheer voor deze personeelsleden opneemt. De nieuwe polis ten gevolge van de herstructurering betreft wijziging opdracht 2. 

Algemene financiële opmerkingen

De wijziging is budgetneutraal. Om praktische redenen dient er nog een verrekening te gebeuren. Voor de nieuwe polis OCMW - ZBA zal Ethias nog een voorschot van 2.760,52 EUR factureren en voor de polis OCMW - ZNA volgt er in principe gelijktijdig een creditnota van 2.760,52 EUR. Deze verrekening gebeurt via boekingsadres 623/4208000000/2HMS099901A0000 en 623/4208500000/2HMS099901A0000.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt wijziging opdracht 2 aan de arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering van de groep Antwerpen (GAC_2018_00533)  betreffende de nieuwe polis 'arbeidsongevallen OCMW-ZBA' ten gevolge van de terbeschikkingstelling van OCMW personeel aan ZBA goed met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.