Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00141 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00141 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00141 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor het project "3xB" van:

  • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.129.924.

Op 30 november 2022 werd er een Koninklijk besluit genomen door minister Karine Lalieux ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi, Luik) behoren.
Hierin werd een toelage toegekend aan deze OCMW's teneinde aan de gebruiker de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van zijn psychologisch welzijn, zowel door het bieden van psychologische ondersteuning als door het uitwerken van collectieve initiatieven, gericht op het doorbreken van het isolement.

OCMW Antwerpen ontvangt in dit kader het bedrag van 662.946,00 EUR om te besteden in 2023.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

OCMW Antwerpen wenst het innovatief project "3xB"  te ondersteunen. Het project heeft als doel jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, in een problematische (thuis)situatie kortstondig op te vangen. Hiervoor zal een afsprakennota afgesloten worden met Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen voor een ondersteuning van 50.000,00 EUR.

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt bezorgd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 3xB-project

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

 50.000,00 EUR

 

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

 

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 Nog te bepalen

 15.000,00 EUR

-15.000,00 EUR 

 0,00 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

4403015000

2HMS050303A00000

648212

NVT

4.009.483,98 EUR

-35.000,00 EUR

3.974.483,98 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw


Met ika-light wordt er 35.000,00 EUR verschoven van 4403015000/648212/2HMS050303A00000/SUB_NR/2300 naar 4402500000/6496800/2HMS040401A00000/SBT11390/2300. Deze ika-light zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het vast bureau. 

Van de totale subsidie van 662.946,00 EUR is slechts 387.500,00 EUR ingeschreven in het meerjarenplan. Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal het resterende bedrag van de subsidie ingeschreven worden. 35.000,00 EUR hiervan zal gebruikt worden om de aanvullende bijstand opnieuw aan te vullen.  

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0404 - De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS040401 - Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

  • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0823.129.924  voor het project "3xB" voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Annexe_AR bien-etre psychologique 3 mio (signe).pdf
  • AR bien-etre psychologique moins de 25 ans et etudiants (5 grandes villes) signe.pdf