Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00143 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. AZ Monica - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - 2024 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00143 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. AZ Monica - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - 2024 - Goedkeuring 2023_VB_00143 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. AZ Monica - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor ZNA, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen, 0862.382.656.

In Antwerpen bestaan er momenteel drie prenatale consultatiebureaus: in Huis van het Kind Kiel, Huis van het Kind Pothoek en Huis van het Kind Centrum De Wijk. Het BVR van 13 januari 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen, verlengde de erkenning van deze prenatale consultatiebureaus tot 30 juni 2023.

In afwachting van de uitrol in 2024 van het 'interfederaal plan geïntegreerde zorg' met de werf 'begin van het leven' enerzijds en het transversaal project 'multidisciplinair perinataal zorgtraject' anderzijds, voorziet Agentschap Opgroeien een projectsubsidie om het onthaal en de begeleiding van zeer kwetsbare zwangeren verder te zetten vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Om kwetsbare zwangeren kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg te kunnen aanbieden, wenst de stad Antwerpen deze projectsubsidie in te zetten op een casemanager die de eerstelijnsactoren en tweedelijnsactoren met elkaar verbindt en de zorgcoördinatie op zich neemt. De casemanager stelt een zorgplan op en stelt een zorgteam samen rond het kwetsbare gezin. Via oplossingsgerichte procesbegeleiding komt de casemanager tot een goed functionerend zorg- en ondersteuningsproces, zowel vanuit medische- als welzijnszorg. De projectsubsidie kan daarnaast gedeeltelijk aangewend worden om perinatale medische zorg te voorzien in het ziekenhuis, tot wanneer de verzekering of een andere betalingsactor in orde is.

De stad Antwerpen ontvangt 50.000,00 EUR van het Agentschap Opgroeien voor een periode van 12 maanden. Hiervoor zal een afsprakennota afgesloten worden met AZ Monica, Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne, 0459.768.815.

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectJaarUitvoerderBudget
44025100002HMS040201A000006496451Project zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen2023AZ Monica25.000,00 EUR
44025100002HMS040201A000006496451Project zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen
2024AZ Monica
25.000,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

BudgetplaatsBudgetpositieFunctiegebiedJaarUitvoerderOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan uitvoerder - project
44030150006482122HMS050303A000002023NVT4.009.483,98 EUR- 25.000,00 EUR3.984.483,98 EURAZ Monica - zorgcontinuïteit
4403015000
6482122HMS050303A00000
2024NVT4.448.832,01 EUR-25.000,00 EUR4.423.832,01 EURAZ Monica - Zorgcontinuïteit


Deze verschuiving wordt met ika-light voorgelegd aan het vast bureau. 

Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal de subsidie van het Agentschap Opgroeien ingeschreven en gebruikt worden om de aanvullende bijstand opnieuw aan te vullen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 50.000 EUR nominatief toe te kennen aan AZ Monica, Florent Pauwelslei 1 te 2100 Deurne, 0459.768.815 voor het project 'Zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen':

- 25.000,00 EUR voor 2023

- 25.000,00 EUR voor 2024

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.