Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_GR_00377 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2022. Advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/06/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Advies bij jaarrekening AGB. Deze heeft betrekking op AG Vespa

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Jan Penris, raadslid; Güler Turan, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00377 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2022. Advies - Goedkeuring 2023_GR_00377 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2022. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Jaarlijks stelt de raad van bestuur van AG Vespa enerzijds de NBB jaarrekening (volgens de vennootschapswetgeving) en anderzijds de BBC jaarrekening (volgens het decreet lokaal bestuur) vast. De commissaris-revisor BDO heeft beide jaarrekeningen geaudit. De raad van bestuur legt de NBB jaarrekening 2022 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en vraagt aan de gemeenteraad het advies over de BBC jaarrekening 2022.

De activiteiten 2022 van AG Vespa zijn gebundeld in een activiteitenverslag dat digitaal raadpleegbaar is.

Juridische grond

NBB Jaarrekening

Het wetboek van vennootschappen van 23 maart 2019:

  • Art. 3:1. § 1. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in vergadering of de algemene vergadering (gemeenteraad).
  • Art. 3:5. Het bestuursorgaan stelt een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
  • Art. 5:98. De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

BBC Jaarrekening

Artikel 243 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:

  • § 1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
  • § 2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur. Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
  • § 3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd. Artikel 235 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • § 4. De gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 16§5 van de beheersovereenkomst, stelt de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 243 Decreet Lokaal Bestuur, de jaarrekening vast voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Argumentatie

De statutaire jaarrekening 2022

De totale activa en passiva van de statutaire jaarrekening 2022 bedraagt 475.184.549,05 euro. De bedrijfsopbrengsten van het jaar 2022 bedragen 73.719.329,80 euro en de bedrijfskosten bedragen 72.300.793,28 euro. De netto winst van het boekjaar 2022 bedraagt 1.148.816,78 euro.

AG Vespa heeft de door het college goedgekeurde berekeningswijze van de stedelijke restmiddelen toegepast op de cijfers van de jaarrekening 2022. Er zijn in 2022 geen restmiddelen, voornamelijk door het bestemmen van het resultaat aan het politiepatrimonium.

De BBC jaarrekening 2022

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022 in de BBC jaarrekening bedraagt 21.637.612 euro. Dit brengt het gecumuleerd budgettair resultaat van AG Vespa op het einde van het boekjaar 2022 op 46.470.449. De autofinancieringsmarge eind 2022  bedraagt 2.008.487 euro.

Beide jaarrekeningen, NBB en BBC, zijn door de commissaris-revisor BDO geaudit. Op basis van deze rekeningen zal BDO, na de raad van bestuur die de rekeningen vaststelt, voor beide een commissaris-verslag zonder voorbehoud opmaken.

Activiteitenverslag

Aanvullend op de financiële jaarrapporten is een activiteitenverslag 2022 van AG Vespa opgemaakt. Dit digitaal rapport bevat de hoogtepunten uit het werkjaar 2022, die via beeldmateriaal en korte toelichtingen linken naar de gerealiseerde projecten op de website van AG Vespa voor bijkomende informatie. Het digitaal activiteitenverslag is vrij raadpleegbaar via de link https://www.agvespa.be/jaarverslag-2022.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de NBB jaarrekening 2022 van AG Vespa overeenkomstig het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) goed.

Artikel 2

De gemeenteraad adviseert de toezichthoudende overheid om de BBC jaarrekening 2022 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.

Artikel 3

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van AG Vespa voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de goedgekeurde NBB  jaarrekening 2022.

Artikel 4

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van AG Vespa voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de BBC jaarrekening 2022 door de hogere overheid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.