Terug
Gepubliceerd op 19/12/2023

2023_DRHO_00085 - Bestek GAC_2023_02852 (SWOU12353). Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder - Bestek en procedure - Goedkeuring

raadscommissie Hoboken
ma 11/12/2023 - 19:15 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Maria Snijders, voorzitter; Kathelijne Toen, districtsburgmeester; Carine Leys, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tom De Boeck, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Maria Snijders, voorzitter
2023_DRHO_00085 - Bestek GAC_2023_02852 (SWOU12353). Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DRHO_00085 - Bestek GAC_2023_02852 (SWOU12353). Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
NMBS. Bestek. Goedkeuring 22 november 2023 
 

De stad Antwerpen wenst de stationsomgeving Hoboken-Polder, inclusief de Berkenrodelei en de Schroeilaan, opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straten wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd. De riolering wordt tevens vernieuwd.

Het college keurde in zitting van 11 maart 2022 (jaarnummer 02077) het definitief ontwerp goed.

Het districtscollege keurde in zitting van 28 februari 2023 (jaarnummer 00034) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van de stad Antwerpen en het district Hoboken in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

De stad Antwerpen

62%

NMBS

27%

Het district Hoboken

11%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M01582 - SWOU12353 Berkenrodelei, Schroeilaan (Stationsomgeving Hoboken)
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)
2LMS010104M01582 - SWOU12353 Berkenrodelei, Schroeilaan (Stationsomgeving Hoboken)

Besluit

Artikel 1

De districtsraad keurt bestek GAC_2023_02852 voor "Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De districtsraad van Hoboken keurt goed dat het college in haar naam de plaatsingsprocedure voert en de opdracht sluit en laat uitvoeren.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder - aandeel stad


budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010104M01582
subsidie: SUB_NR en SBT11363
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2400 en 2500

volgt later

Wegeniswerken stationsomgeving Hoboken-Polder - aandeel district

budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2HOB010101M01582
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2400 en 2500

volgt laterBijlagen

  • 02852_20231123_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02852_20231121_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02852_20231123_bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02852_20231123_bijlage_werken_buurt_spoor.pdf
  • 02852_20231123_SamenvattendeOpmeting.xlsm
  • 02852_20231120_fasering.pdf
  • 02852_20231030_kostendeling_partners.pdf
  • 02852_20220715_VGP.pdf