Terug
Gepubliceerd op 15/03/2023

2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring 2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2019 (jaarnummer 7616) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het huren, plaatsen en in bedrijf stellen van eindejaarsverlichting en versiering in verschillende districten – Perceel 1 Hoboken, op basis van bestek GAC_2019_00869, aan Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20-22, 2630 Aartselaar, met ondernemingsnummer NBE0433.502.502.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Jaarlijks wordt het centrum van het district Hoboken tijdens de eindejaarsperiode feestelijk verlicht.

Omwille van budgettekort voor een bedrag van 14,64 euro was een interne kredietaanpassing noodzakelijk. Door de cyberaanval is die niet tijdig kunnen gebeuren en kon er geen correcte bestelbon opgemaakt worden. Daarom wordt het besluit nu op het districtscollege voorgelegd. 

In februari 2023 ontving het district hiervoor een factuur ten bedrage van 18.614,64 EUR inclusief btw. 

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 18 december 2018 (jaarnummer 356) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Het districtscollege keurde goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt met betrekking tot overheidsopdrachten, binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Door middel van een voorziening (boekingsnummer 700002846) wordt de correctiebestelling verrekend op budget 2022.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebestelling 4105063229 voor het huren van feestverlichting voor een bedrag van 18.614,64 EUR inclusief btw bij de firma Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20/22, 2630 Aartselaar, ondernemingsnummer NBE0433.502.502 via raamcontract GAC_2019_00869 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Niagara BVBA
Oeyvaersbosch 20/22
2630 Aartselaar
rekeningnummer:
BE09 6451 2313 4057
Ondernemingsnummer:
NBE0433.502.502
18.614,64 EUR
inclusief BTW
budgetplaats: 5064500000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2HOB010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090719
budgetperiode: 2300

4105063229