Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 14/03/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

2023_DCHO_00044 - Feestelijkheden - correctiebestelling - Kerstverlichting 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2019 (jaarnummer 7616) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het huren, plaatsen en in bedrijf stellen van eindejaarsverlichting en versiering in verschillende districten – Perceel 1 Hoboken, op basis van bestek GAC_2019_00869, aan Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20-22, 2630 Aartselaar, met ondernemingsnummer NBE0433.502.502.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Jaarlijks wordt het centrum van het district Hoboken tijdens de eindejaarsperiode feestelijk verlicht.

Omwille van budgettekort voor een bedrag van 14,64 euro was een interne kredietaanpassing noodzakelijk. Door de cyberaanval is die niet tijdig kunnen gebeuren en kon er geen correcte bestelbon opgemaakt worden. Daarom wordt het besluit nu op het districtscollege voorgelegd. 

In februari 2023 ontving het district hiervoor een factuur ten bedrage van 18.614,64 EUR inclusief btw. 

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 18 december 2018 (jaarnummer 356) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Het districtscollege keurde goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

 • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
  • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
  • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum
Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt met betrekking tot overheidsopdrachten, binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Door middel van een voorziening (boekingsnummer 700002846) wordt de correctiebestelling verrekend op budget 2022.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebestelling 4105063229 voor het huren van feestverlichting voor een bedrag van 18.614,64 EUR inclusief btw bij de firma Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20/22, 2630 Aartselaar, ondernemingsnummer NBE0433.502.502 via raamcontract GAC_2019_00869 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Niagara BVBA
Oeyvaersbosch 20/22
2630 Aartselaar
rekeningnummer:
BE09 6451 2313 4057
Ondernemingsnummer:
NBE0433.502.502
18.614,64 EUR
inclusief BTW
budgetplaats: 5064500000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2HOB010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090719
budgetperiode: 2300

4105063229

2.

2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

 

12 oktober 2021

 248

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

17 december 2021

 10203

adviezen

coördinatieoverleg Openbaar Domein

12 december 2022

 

Op 12 oktober 2021 (jaarnummer 248) keurde het districtscollege Hoboken de projectdefinitie en het concept goed. Op 17 december 2021 (jaarnummer 10203) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie volgende wijzigingen aangebracht.

 • Een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed wordt voorzien aan weerszijden van de Lenaart de Landrelaan (het deel tussen de Maccabilaan en de Leo Bosschartlaan) . Op deze manier is het veer bereikbaar zowel vanuit de Zaatlaan (een fietsstraat) als de Maccabilaan. 
 • Het keerpunt op het einde van de Zaatlaan sluit aan op een verkeersplateau. Om de aansluiting naar het veer te maken wordt het deel van de Lenaart de Landrelaan tussen de Maccabilaan en de Zaatlaan ingericht als fietsstraat.
 • Door het voorzien van een kleine uitbreiding van de geplande grondinname en het rooien van één boom is het mogelijk om in de bocht een veilige verbinding te maken met het project in de Maccabilaan. In deze straat zal langs de westzijde een dubbelrichtings-fietspad worden afgebakend met betonnen jerseys.
 • Op de hoek met de Leo Bosschartlaan worden ruime fietsoversteekplaatsen voorzien met de mogelijkheid om in de toekomst, als een strook grond van Equans verworven wordt, aan te sluiten op een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. 
 • Op de kruispunten met de Maccabilaan en de Leo Bosschartlaan zijn bochtverbredingen voorzien in functie van het doorgaand zwaar verkeer. 
 • Langs de Lenaart de Landrelaan wordt ook een boom gerooid om het fietspad langs de noordzijde te kunnen afbuigen naar de oversteekplaats.
   De overige vier bomen krijgen een groenzone van 3.00 m in de plaats van 1.60 m breed.

Parkeerbalans
Het aantal parkeerplaatsen gaat van 16 in de bestaande toestand naar 14 in de nieuwe toestand in functie van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Bomenbalans
Het aantal bomen gaat van 8 in de bestaande toestand naar 15 in de nieuwe toestand.
Twee bomen worden gerooid, negen nieuwe bomen worden aangeplant, waarvan twee medium bomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering wordt niet vernieuwd.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd. Lenaart de Landrelaan is een lokale straat.

Algemene financiële opmerkingen

Budget is voorzien als volgt:
5062500000/2HOB010102M01584/224/SUB_NR/2HO090200/2400

5062500000/2HOB010102M01584/224/SBT11176/2HO090200/2400

Adviezen
Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig advies

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp op voorwaarde dat:

 • in functie van het comfort en veiligheid van de zwakke weggebruikers de aansluiting van het fietspad op de Maccabilaan wordt herbekeken, in overleg met SW/MOB;
  • deze aansluiting is verder verfijnd en deze aanpassing is ook al in het definitief ontwerp verwerkt
 • onderzocht wordt of er nog bijkomende gronden verworven kunnen worden om voet- en fietspad op te schuiven in combinatie met de nodige ruimte voor een bochtverbreding en opstelruimte;
  • de zone die bijkomend verworven moet worden is afgebakend en in onderhandeling met de eigenaar.
 • onderzocht wordt of er ten zuiden van de Lenaart de Landrelaan nog bijkomende grond verworven kan worden, in functie van bijkomende vergroening;
  • uit onderzoek blijkt dat de verwerving van grond ten zuiden van het projectgebied geen voordeel biedt omwille van de aanwezige nutsleidingen
 • het groenvak ter hoogte van de Zaatlaan wordt herbekeken in functie van een vlotte en comfortabele fietsverbinding;
  • het groenvak wordt langs de overkant van de straat ingericht zodat een bredere doorgang ontstaat naar de Zaatlaan vanaf Lenaart de Landrelaan–oost 
  • hier worden verkeerspalen toegevoegd om foutparkeren tegen te gaan
 • de locatie van de verlichtingspalen wordt herbekeken, rekening houdend met de logische looplijnen;
  • dit is aangepast, de verlichtingspalen zijn buiten de looplijnen ingetekend
 • de technische detaillering van het ondergronds groeivolume (o.a. onder de nieuwe fietspaden) en de bodemverbetering, voor zowel nieuwe en bestaande bomen, verder uitgewerkt wordt in overleg met SB/Groen; 
  • deze details zullen tijdens de uitwerking van het uitvoeringsplan en bestek verder worden afgestemd
 • nieuwe bomen enkel worden voorzien buiten de kroonprojecties van de bestaande bomen;
  • dit is aangepast
 • specifieke richtlijnen in het bestek worden opgenomen aangaande de invasieve Japanse duizendknoop;
  • deze zullen in overleg met SB/Groen bij de opmaak van het bestek worden verwerkt
 • de parkeerstrook in het zuidelijke deel van de Leo Bosschartlaan conform het draaiboek Openbaar Domein afgebakend wordt met een voetpaduitstulping;
  • het begin van deze parkeerstrook voor vrachtwagens bevindt zich te ver van het kruispunt ( meer dan 30m) om deze mee op te nemen in het projectgebied
 • in overleg met SW/MOB de nodige rijwegmarkeringen worden voorzien;
  • deze zijn toegevoegd in samenspraak met SW/MOB

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010102 - Infrastructuur: fietsvriendelijk district
2HOB010102M01584 - SWOU12230 Lenaart de Landrelaan (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (12 december 2022) voor wegeniswerken in de Lenaart de Landrelaan, district Hoboken, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor wegeniswerken in de Lenaart de Landrelaan, district Hoboken, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

3.

2023_DCHO_00046 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00046 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00046 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 2 december 2022 (jaarnummer 9635) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Hoboken goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Hoboken

 1. Dillestraat 66;
 2. Haspengouwstraat 21;
 3. Korte Hollebeekstraat 2;
 4. Krugerstraat 257;
 5. Leopoldlei 101;
 6. Nachtegaallaan 27;
 7. Robert Schumanlaan 23;
 8. Steynstraat 75 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 9. Vuurkruisplein 3;
 10. Waaslandstraat (ter hoogte van 32A);
 11. Zuidweg 11.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Steynstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee laadpalen en drie voorbehouden plaatsen ingericht.  

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Hoboken.

 1. Dillestraat 66;
 2. Haspengouwstraat 21;
 3. Korte Hollebeekstraat 2;
 4. Krugerstraat 257;
 5. Leopoldlei 101;
 6. Nachtegaallaan 27;
 7. Robert Schumanlaan 23;
 8. Steynstraat 75 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 9. Vuurkruisplein 3;
 10. Waaslandstraat;
 11. Zuidweg 11.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCHO_00047 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00047 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00047 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 2 december 2022 (jaarnummer 9635) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Hoboken goed.

Uit de verbruikscijfers blijkt dat er voor een goedgekeurde locatie een extra voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen kan ingericht worden. Deze locatie wordt via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu de uitbreiding van een bestaande locatie ter advies voor.

Argumentatie

Uitbreiding bestaande locatie

Uit de analyse van de gebruikscijfers blijkt dat de huidige plaats aan de laadpaal bezet is en uitgebreid mag worden met een extra voorbehouden plaats.

District Hoboken

 1. Halmaelshof 21.

De laadpaal wordt door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geëxploiteerd.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling 'uitbreiding publieke laadpalen' in het district Hoboken. Het betreft de locatie Halmaelshof 21.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCHO_00048 - Ondersteuningsproduct. Senioren - Toelagereglement mantelzorg. Verschillende aanvragers. Betaling saldo - Kennisneming

Goedgekeurd
5.

2023_DCHO_00048 - Ondersteuningsproduct. Senioren - Toelagereglement mantelzorg. Verschillende aanvragers. Betaling saldo - Kennisneming

2023_DCHO_00048 - Ondersteuningsproduct. Senioren - Toelagereglement mantelzorg. Verschillende aanvragers. Betaling saldo - Kennisneming
6.

2023_DCHO_00049 - Districtscollege - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00049 - Districtscollege - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00049 - Districtscollege - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 7 maart 2023. Iedereen was aanwezig, behalve de heer Paul De Ranter, districtsschepen en mevrouw Carolyn Krekels, districtsschepen.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 7 maart 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.