Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Hoboken
ma 06/02/2023 - 19:15 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Maria Snijders, voorzitter; Kathelijne Toen, districtsburgmeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, Waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Paul De Ranter, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Maria Snijders, voorzitter
2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Edmond Cretsstraat in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 mei 2021 (jaarnummer 3920);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Hoboken'.
Op 20 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Edmond Cretsstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

De oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de Vinkeveldenstraat werden verwijderd bij het inrichten van de fietsstraat. De straat wordt later aangelegd volgens de norm zone 30.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 41 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Edmond Cretsstraat 26, voldoet aan de voorwaarden.
 • De oversteekplaatsen langs de beide zijden van het kruispunt met de Vinkeveldenstraat werden verwijderd. Het desbetreffende artikel 3 van het aanvullend verkeersreglement wordt hieraan aangepast.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Edmond Cretsstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 12 mei 2021 (jaarnummer 3920).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen