Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Hoboken
ma 06/02/2023 - 19:15 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Maria Snijders, voorzitter; Kathelijne Toen, districtsburgmeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, Waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Paul De Ranter, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Maria Snijders, voorzitter
2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 23 september 2013 (jaarnummer 497) keurde de gemeenteraad het 'Verkeersveiligheidsplan - Basisplan 2013-2018' goed. De geleidelijke invoering van een zone 30 in de woongebieden tussen de grote verkeersassen, is hierin opgenomen als één van de vele actiepunten. In de straten waar een lagere maximumsnelheid geldt, wordt het algemene beeld aangepast met drempels, as verschuivingen en andere vertragende maatregelen.

In zitting van 12 december 2014 (jaarnummer 12674) keurde het college het plan van aanpak goed voor de verdere invoering van zones 30 in de woongebieden die tussen de grote verkeersassen liggen.

In zitting van 2 maart 2015 (jaarnummer 113) keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen goed. In dit mobiliteitsplan schrijft de stad Antwerpen haar visie en strategie neer voor een actief, veilig en bereikbaar Antwerpen. Onder de noemer 'Speerpunten' worden acties opgesomd waaraan het stadsbestuur de komende jaren zal werken op het eigen grondgebied en binnen de eigen bevoegdheden. Eén van die 'Speerpunten' is het versneld uitrollen van grote, aaneengesloten zone 30 woonlobben in woonwijken.

In zitting van 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord 2019-2024 goed. Onder resolutie 8 en10 geeft het stadsbestuur aan om verder in te zetten op een heldere en leesbare wegenhiërarchie die richting geeft aan het mobiliteitsbeleid. In de onderliggende straten bedoeld voor bestemmingsverkeer, hebben de voetganger en de fietser voorrang en wordt de zone 30 stapsgewijs verder ingericht, gemarkeerd en gehandhaafd

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de zone 30 Hoboken werd goedgekeurd in de collegezitting van 16 maart 2018 (jaarnummer 2444). Dit aanvullend reglement wordt nu aangepast. De Scheldelei wordt opgenomen in de bestaande zone 30 'Polderstad'.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

De Scheldelei is in het mobiliteitsplan geselecteerd als een hoofdstraat. Hoofdstraten ontsluiten woonbuurten en/of centra en verwerken in principe enkel autoverkeer met herkomst of bestemming binnen de desbetreffende buurt of wijk.
Het snelheidsregime is in de regel 30 km/uur, maar afhankelijk van de plaatsgesteldheid, de functie van de straat voor het openbaar vervoer en de menging of scheiding van fietsverkeer, kan een snelheidsregime van 50 km/uur gelden.
Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer op de rijbaan niet aangewezen bij het huidig snelheidsregime van 50 km/uur. Vermits er echter onvoldoende ruimte voorhanden is om aparte fietspaden aan te leggen in de Scheldelei, wordt voorgesteld om de maximale snelheid terug te brengen naar 30 km/uur, door middel van de uitbreiding van de zone 30 'Polderstad'.
Het uitbreiden van de zone 30 'Polderstad' heeft geen invloed op de parkeerbalans.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

De Lijn, advies van 5 februari 2021 Gunstig advies

De Lijn kan voorwaardelijk positief adviseren voor de implementatie van een zone 30 in Polderstad. Bij eventuele infrastructurele maatregelen om de snelheid te handhaven, wordt de bus steeds als maatgevend voertuig genomen en wordt er geen versmalling van de rijbaan toegestaan onder de maatgeving die voor een bus-bus weg profiel geldt.

Er is rekening mee gehouden door de grote opening in de parkeerstrook waar bus-bus maat van toepassing is. De huidige situatie (wegbreedte) verandert niet. 

Verkeerspolitie, advies van 3 februari 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de zones 30 in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 16 maart 2018 (jaarnummer 2444).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen