Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring 2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Samana Heilige Familie - Don Bosco (NXX0029259554) diende tijdig een projectaanvraag in voor hun daguitstap naar Averbode voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

De daguitstap is voorzien op 25 mei 2023 en staat open voor alle leden en sympathisanten van de verschillende Samana-kernen uit Hoboken.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Samana Heilige Familie - Don Bosco (NXX0029259554) organiseert de daguitstap naar Averbode op 25 mei 2023, vertrekkende in Hoboken. Samana vraagt hiervoor een ondersteuning aan van 1.200,00EUR. 

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Samana Heilige Familie - Don Bosco volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
  • een kort activiteitenverslag 
  • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
  • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Samana Heilige Familie - Don Bosco (ondernemingsnummer NXX0029259554)1.200,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Samana Heilige Familie - Don Bosco 
Nachtegaallaan 6/15
2660 Hoboken
ondernemingsnummer
NXX0029259554
rekeningnummer
BE08 7360 5692 4213
1.200,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505151953