Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan 6 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv, Grammestraat 15, 2660 Hoboken (NXX002641526).

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met de actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het Hobokense verenigingen.

Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv (NXX0026410526) organiseert een knutselatelier voor Hobokense kinderen en jongeren in de wijk Moretusburg. Het district wil de werking van het knutselatelier ondersteunen.

Deze ondersteuning mag gebruikt worden voor alle reguliere kosten gemaakt in 2023 in het kader van de organisatie van het knutselatelier. De evaluatie zal worden uitgevoerd door de verstrekker op basis van de aangeleverde rapportage zoals vastgelegd in de afsprakennota.

De ondersteuning van 1.000,00 EUR wordt uitbetaald binnen een maand na goedkeuring van de evaluatie en de stavingstukken.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota ondersteuning knutselatelier district Hoboken met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning van Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv, Grammestraat 15, 2660 Hoboken (NXX0026.410.526) voor een bedrag van 1.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van een ondersteuningsopdracht aan Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv (NXX0026.410.526)  goed, voor een bedrag van 1.000,00 EUR voor het organiseren van een knutselatelier in Hoboken.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv
Grammestraat 15
2660 Hoboken
Ondernemingsnummer
NXX 0026.410.526
Rekeningnummer
BE11 9731 3032 0948
1.000,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505152009

Bijlagen

  • AN_Knutselatelier.pdf