Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 1 juni 2023 
 

Het district Hoboken wenst de Salesianenlaan opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straten wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd.

Het districtscollege keurde in zitting van 29 maart 2022 (jaarnummer 00086) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van het district Hoboken in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

Het district Hoboken 

52%

Aquafin nv

48%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

De stad Antwerpen prefinancieert het aandeel van Lantis (Oosterweel fietsnetwerk) in deze opdracht. Hierover is reeds een uitvoeringsovereenkomst goedgekeurd door het college op 9/7/2021 (jaarnummer 05749).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M00668 - SWOU11773 Salesianenlaan

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad van Hoboken keurt bestek GAC_2023_02725 voor "Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken


budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2HOB010101M00668
subsidie: SUB_NR en SBT11176
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300 en 2400

volgt later


Bijlagen

  • 02725_20230530_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02725_20230530_bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02725_20230601_SamenvattendeOpmeting.xlsm
  • 02725_20230605_VGP.pdf
  • 02725_20230601_bestek_administratieve_bepalingen.pdf