Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring

2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorzag de stad Antwerpen vijf miljoen euro extra investeringsmiddelen voor de districten, die specifiek bedoeld zijn voor het structureel onderhoud. Deze extra middelen werden door de stad vrijgemaakt omdat uit de monitoring van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling blijkt dat er een hoge nood is aan bijkomend onderhoud aan lokale wegen.

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5791) keurde het stadscollege goed dat de extra investeringsmiddelen voor het structureel onderhoud worden uitbetaald volgens een aantal werkingsprincipes, waarbij het niet vrij is aan de districten om de extra werkingsmiddelen naar keuze in te zetten voor onderhoud.

In uitvoering van de werkingsprincipes bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een overzicht van 5 nieuwe projectvoorstellen aan het district. Uit toelichting heeft het districtsbestuur begrepen dat deze voorstellen werden ingegeven vanuit de idee aansluitend te zijn op de reeds door het district geplande onderhoud.
Argumentatie

De inflatie van de afgelopen periode en de bijhorende impact hiervan op de prijsherzieningen in de contracten met de aannemers, zorgt evenwel voor zodanige prijsstijgingen in de onderhoudswerken van het district dat het district genoodzaakt is om de inzet van de middelen te herbekijken.

Daarom richt het districtscollege een schrijven aan het stadsbestuur met de vraag om goedkeuring te verlenen dat de extra werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein ingezet worden voor het uitvoeren van onderhoudswerken in de Kempenlandstraat.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor KLJ & Groene kring vzw - KLJ Hoboken, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven (ondernemingsnummer 0408.659.020)

In Hoboken Noord is er een geen aanbod op vlak van (vrijwillig) jeugdwerk. Om deze blinde vlek in te vullen wil KLJ & Groene kring vzw (ondernemingsnummer 0408.659.020) met KLJ Hoboken een nieuwe jeugdbeweging opstarten die zich in eerste plaats richt op deze wijk. 

KLJ Hoboken richt zich vooral op kinderen en jongeren tussen 6 en 35 jaar, gespitst in 4 groepen (-12, +12, +16 en leiding) die in het huidige jeugdaanbod geen aansluiting vinden. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. Voor de oprichting van van deze nieuwe vereniging wil het districtsbestuur de vereniging ondersteunen voor een bedrag van 2.600,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Hiervoor dient er een wijziging aan de nominatieve lijst te worden doorgevoerd. 

De toewijzing kan doorgevoerd worden door onderstaande wijziging aan de nominatie lijst: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieOmschrijvingWijziging
50610000002HOB010303A000006496800 Reglement projectondersteuning Hoboken- 2.600,00 EUR


Toewijzing aan: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBedrag
50610000002HOB010303A000006496800Opstart KLJ Hoboken KLJ & Groene Kring vzw (0408.659.020)  2.600,00 EUR
Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats: 5061000000 - budgetpositie: 6496800 - functiegebied: 2HOB010303A00000 - begrotingsprogramma: 2HO090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 2.600,00 EUR nominatief toe te kennen aan KLJ & Groene kring vzw - KLJ Hoboken, Sint-Jobsstraat 25, 2200 Herentals (ondernemingsnummer 0408.659.020)

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

2023_DCHO_00128 - Ondersteuning. Jeugd. Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan 6 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv, Grammestraat 15, 2660 Hoboken (NXX002641526).

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.
Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met de actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het Hobokense verenigingen.

Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv (NXX0026410526) organiseert een knutselatelier voor Hobokense kinderen en jongeren in de wijk Moretusburg. Het district wil de werking van het knutselatelier ondersteunen.

Deze ondersteuning mag gebruikt worden voor alle reguliere kosten gemaakt in 2023 in het kader van de organisatie van het knutselatelier. De evaluatie zal worden uitgevoerd door de verstrekker op basis van de aangeleverde rapportage zoals vastgelegd in de afsprakennota.

De ondersteuning van 1.000,00 EUR wordt uitbetaald binnen een maand na goedkeuring van de evaluatie en de stavingstukken.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota ondersteuning knutselatelier district Hoboken met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning van Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv, Grammestraat 15, 2660 Hoboken (NXX0026.410.526) voor een bedrag van 1.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van een ondersteuningsopdracht aan Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv (NXX0026.410.526)  goed, voor een bedrag van 1.000,00 EUR voor het organiseren van een knutselatelier in Hoboken.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kinder-, jeugd- en volwassenenatelier fv
Grammestraat 15
2660 Hoboken
Ondernemingsnummer
NXX 0026.410.526
Rekeningnummer
BE11 9731 3032 0948
1.000,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505152009
4.

2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor de vereniging Kennis FV, Maria- Henriettalei 33 te 2660 Hoboken (NXX0037562853).

De vereniging Kennis FV (NXX0037562853) vraagt een financiële ondersteuning aan het district Hoboken voor hun werking.

Sociale zaken is een bovenlokale bevoegdheid. Op 21 maart 2023 (jaarnummer 54) keurde het districtscollege Hoboken een vraag om toelating aan het college van burgemeester en schepenen goed inzake de uitkering van een ondersteuning aan de vereniging Kennis FV.

Met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2023 (jaarnummer 03146) krijgt het Hobokense districtsbestuur de toelating de vereniging Kennis te ondersteunen.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

De vereniging Kennis FV (NXX0037562853) reikt ouders, via persoonlijke begeleiding, lezingen en workshops, de nodige tools aan om kwetsbare jongeren en kinderen van thuis uit ondersteund te laten worden en zo de slaagkansen van deze jongeren te vergroten, zowel op school als daarbuiten.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Om het budget voor de ondersteuning van Vereniging Kennis FV (NXX0037562853) te kunnen voorzien is onderstaande verschuiving nodig:

BoekingsadresActieHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Budgetplaats 5066000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496XXX
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
Projecttoelagen 40.000,00 EUR- 2.500,00 EUR37.500,00 EUR
Budgetplaats 5066000000
Functiegebied 2HOB010301A00000
Budgetpositie 6496500
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
Ondersteuning Vereniging Kennis FV (NXX0037562853) 0,00 EUR+ 2.500,00 EUR2.500,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 2.500,00 euro nominatief toe te kennen aan de vereniging Kennis FV, ondernemingsnummer (NXX0037562853).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring

2023_DCHO_00130 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Samana Heilige Familie - Don Bosco. Daguitstap Averbode - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Samana Heilige Familie - Don Bosco (NXX0029259554) diende tijdig een projectaanvraag in voor hun daguitstap naar Averbode voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

De daguitstap is voorzien op 25 mei 2023 en staat open voor alle leden en sympathisanten van de verschillende Samana-kernen uit Hoboken.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond
  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Samana Heilige Familie - Don Bosco (NXX0029259554) organiseert de daguitstap naar Averbode op 25 mei 2023, vertrekkende in Hoboken. Samana vraagt hiervoor een ondersteuning aan van 1.200,00EUR. 

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Samana Heilige Familie - Don Bosco volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
  • een kort activiteitenverslag 
  • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
  • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Samana Heilige Familie - Don Bosco (ondernemingsnummer NXX0029259554)1.200,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Samana Heilige Familie - Don Bosco 
Nachtegaallaan 6/15
2660 Hoboken
ondernemingsnummer
NXX0029259554
rekeningnummer
BE08 7360 5692 4213
1.200,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505151953
6.

2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Jaarlijks programmeert het district Hoboken een Week van de Senior. Dit wordt elk jaar uitgewerkt volgens een zelfde concept, waarbij Hobokense senioren uitgenodigd worden op diverse shows in verschillende wijken en in de woonzorgcentra in Hoboken. De show in het Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) worden door het animatieteam van het woonzorgcentrum zelf georganiseerd, met ondersteuning van het district.

Het budget werd niet voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

Met een ondersteuningsopdracht aan het Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) in Hoboken, kan het woonzorgcentrum een aanbod uitwerken voor een show die bij hen doorgaat tijdens de Week van de Senior. Deze ondersteuning kan gebruikt worden voor het inhuren van een artiest, het aankopen van snack, drank en/of attentie en het betalen van een SABAM vergoeding. De modaliteiten van de ondersteuning worden vastgelegd in een afsprakennota.

De ondersteuning van 1.300,00 EUR aan Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof  (ondernemingsnummer 0889.421.308) wordt uitbetaald na het indienen van de verantwoordingsstukken.

Hiervoor dient er een wijziging in het budget te gebeuren.  

Algemene financiële opmerkingen

Om de ondersteuning aan het woonzorgcentrum Heydehof uit te betalen is er volgende wijziging aan het budget noodzakelijk:

BegunstigdeBoekingsadresHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer 0809.699.184
rekeningnummer BE34 0910 1785 4190
Budgetplaats 5063000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496450
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
2.600,00 EUR-1.300,00 EUR1.300,00 EUR
Armonea nv
Stationsstraat 102
2800 Mechelen
ondernemingsnummer
0889.421.308
rekeningnummer
BE06 0018 5327 4522
Budgetplaats 5063000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496800
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
0,00 EUR+1.300,00 EUR1.300,00 EUR

 


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve toekenning aan Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring

2023_DCHO_00132 - Bestek GAC_2023_02725 (SWOU11773). Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 1 juni 2023 
 

Het district Hoboken wenst de Salesianenlaan opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straten wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd.

Het districtscollege keurde in zitting van 29 maart 2022 (jaarnummer 00086) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van het district Hoboken in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

Het district Hoboken 

52%

Aquafin nv

48%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

De stad Antwerpen prefinancieert het aandeel van Lantis (Oosterweel fietsnetwerk) in deze opdracht. Hierover is reeds een uitvoeringsovereenkomst goedgekeurd door het college op 9/7/2021 (jaarnummer 05749).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M00668 - SWOU11773 Salesianenlaan

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad van Hoboken keurt bestek GAC_2023_02725 voor "Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Salesianenlaan, Hoboken


budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2HOB010101M00668
subsidie: SUB_NR en SBT11176
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300 en 2400

volgt later

8.

2023_DCHO_00133 - Districtscollege - Notulen 6 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2023_DCHO_00133 - Districtscollege - Notulen 6 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00133 - Districtscollege - Notulen 6 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 6 juni 2023. Iedereen was aanwezig, behalve districtsschepen Carolyn Krekels.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 6 juni 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.