Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

Notulen  districtsraad Hoboken

ma 13/02/2023 - 19:30 Raadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Elke Heylen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Elke Heylen, districtsraadslid
Verontschuldigd
Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 16 januari 2023.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 16 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Elke Heylen, districtsraadslid
Verontschuldigd
Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRHO_00003 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Edmond Cretsstraat in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 mei 2021 (jaarnummer 3920);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Hoboken'.
Op 20 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Edmond Cretsstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

De oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de Vinkeveldenstraat werden verwijderd bij het inrichten van de fietsstraat. De straat wordt later aangelegd volgens de norm zone 30.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 41 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Edmond Cretsstraat 26, voldoet aan de voorwaarden.
 • De oversteekplaatsen langs de beide zijden van het kruispunt met de Vinkeveldenstraat werden verwijderd. Het desbetreffende artikel 3 van het aanvullend verkeersreglement wordt hieraan aangepast.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Edmond Cretsstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 12 mei 2021 (jaarnummer 3920).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Elke Heylen, districtsraadslid
Verontschuldigd
Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRHO_00004 - District Hoboken. Zones 30 - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In zitting van 23 september 2013 (jaarnummer 497) keurde de gemeenteraad het 'Verkeersveiligheidsplan - Basisplan 2013-2018' goed. De geleidelijke invoering van een zone 30 in de woongebieden tussen de grote verkeersassen, is hierin opgenomen als één van de vele actiepunten. In de straten waar een lagere maximumsnelheid geldt, wordt het algemene beeld aangepast met drempels, as verschuivingen en andere vertragende maatregelen.

In zitting van 12 december 2014 (jaarnummer 12674) keurde het college het plan van aanpak goed voor de verdere invoering van zones 30 in de woongebieden die tussen de grote verkeersassen liggen.

In zitting van 2 maart 2015 (jaarnummer 113) keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen goed. In dit mobiliteitsplan schrijft de stad Antwerpen haar visie en strategie neer voor een actief, veilig en bereikbaar Antwerpen. Onder de noemer 'Speerpunten' worden acties opgesomd waaraan het stadsbestuur de komende jaren zal werken op het eigen grondgebied en binnen de eigen bevoegdheden. Eén van die 'Speerpunten' is het versneld uitrollen van grote, aaneengesloten zone 30 woonlobben in woonwijken.

In zitting van 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord 2019-2024 goed. Onder resolutie 8 en10 geeft het stadsbestuur aan om verder in te zetten op een heldere en leesbare wegenhiërarchie die richting geeft aan het mobiliteitsbeleid. In de onderliggende straten bedoeld voor bestemmingsverkeer, hebben de voetganger en de fietser voorrang en wordt de zone 30 stapsgewijs verder ingericht, gemarkeerd en gehandhaafd

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de zone 30 Hoboken werd goedgekeurd in de collegezitting van 16 maart 2018 (jaarnummer 2444). Dit aanvullend reglement wordt nu aangepast. De Scheldelei wordt opgenomen in de bestaande zone 30 'Polderstad'.

Argumentatie

De Scheldelei is in het mobiliteitsplan geselecteerd als een hoofdstraat. Hoofdstraten ontsluiten woonbuurten en/of centra en verwerken in principe enkel autoverkeer met herkomst of bestemming binnen de desbetreffende buurt of wijk.
Het snelheidsregime is in de regel 30 km/uur, maar afhankelijk van de plaatsgesteldheid, de functie van de straat voor het openbaar vervoer en de menging of scheiding van fietsverkeer, kan een snelheidsregime van 50 km/uur gelden.
Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer op de rijbaan niet aangewezen bij het huidig snelheidsregime van 50 km/uur. Vermits er echter onvoldoende ruimte voorhanden is om aparte fietspaden aan te leggen in de Scheldelei, wordt voorgesteld om de maximale snelheid terug te brengen naar 30 km/uur, door middel van de uitbreiding van de zone 30 'Polderstad'.
Het uitbreiden van de zone 30 'Polderstad' heeft geen invloed op de parkeerbalans.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
De Lijn, advies van 5 februari 2021 Gunstig advies

De Lijn kan voorwaardelijk positief adviseren voor de implementatie van een zone 30 in Polderstad. Bij eventuele infrastructurele maatregelen om de snelheid te handhaven, wordt de bus steeds als maatgevend voertuig genomen en wordt er geen versmalling van de rijbaan toegestaan onder de maatgeving die voor een bus-bus weg profiel geldt.

Er is rekening mee gehouden door de grote opening in de parkeerstrook waar bus-bus maat van toepassing is. De huidige situatie (wegbreedte) verandert niet. 

Verkeerspolitie, advies van 3 februari 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de zones 30 in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 16 maart 2018 (jaarnummer 2444).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.