Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 27/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. De ondersteuning wordt gebruikt voor het organiseren van een speelpleinwerking, genaamd: 'Speelpleinbendes'. De ontvanger organiseert deze speelpleinwerkingen met het oog op een sterk vrijetijdsaanbod en een laagdrempelige opvangmogelijkheid voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De 'Speelpleinbendes' in district Hoboken gaan door op de terreinen van Academie Hoboken (Lageweg 141).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota 'ondersteuning speelpleinwerking district hoboken 2023' voor de ondersteuning van Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957) met een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2013 voor een bedrag van 4.000,00 EUR goed te keuren.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53
2020 Antwerpen
ondernemingsnummer 0406.695.957
rekeningnummer BE13 0682 0535 9939
4.000,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505153314