Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 09/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring 2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Gunningsverslag. Goedkeuring 21 april 2023 


Voor de opdracht "Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02520 uitgeschreven. Op 22 februari 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • VERMETTEN WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG 11 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0442.736.209;
  • VERBRUGGEN BV, DOORNSTRAAT 54 te 9140 TEMSE, met ondernemingsnummer 0439.524.816;
  • HENS NV, BREDABAAN 54 te 2990 WUUSTWEZEL, met ondernemingsnummer 0418.988.134;
  • ADAMS NV, HOEKEINDE 52 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0454.312.663.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle  inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  1. VERMETTEN WEGENBOUW NV;
  2. VERBRUGGEN BV;
  3. HENS NV;
  4. ADAMS NV.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van het district Hoboken in de projectkost verhoudt zich als volgt tot het aandeel van Aquafin nv:

Omschrijving

Bedrag

21% btw

Totaal

Aandeel district Hoboken

308.341,24 euro

64.751,66 euro

373.092,90 euro

Aandeel Aquafin nv

273.030,40 euro

Niet van toepassing

273.030,40 euro

Algemeen totaal

581.371,64 euro

64.751,66 euro

646.123,30 euro

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M00466 - SWOU11448 Commandant Van Laethemstraat (FOS)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken", op basis van bestek GAC_2022_02520, aan VERMETTEN WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG 11 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0442.736.209, tegen een bedrag van 646.123,30 EUR incl. BTW.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed voor een bedrag van 410.402,20 EUR incl. BTW (incl. 10% herzieningen) op naam van VERMETTEN WEGENBOUW NV.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken

410.402,20 EUR inclusief btw en 10% herzieningen

budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2HOB010101M00466
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300 en 2400

4005552063

Bijlagen

  • 02520_Gunningsverslag.pdf