Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 09/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring 2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 15 maart 2022 (jaarnummer 73) het definitief ontwerp goed voor de heraanleg van de Adolf Greinerstraat. 

Umicore en stad Antwerpen wensen te werken aan een oplossing voor de verkeers- en milieuproblematiek in de buurt. 

Het college keurde op 24 juni 2022 (jaarnummer 5323) de principeovereenkomst tussen Umicore, district Hoboken en stad Antwerpen goed, betreffende de realisatie van de omleidingsweg in de Adolf Greinerstraat en de realisatie van de groene bufferzone in de wijk Moretusburg te Hoboken.
Dezelfde principeovereenkomst werd door het districtscollege Hoboken goedgekeurd op 28 juni 2022 (jaarnummer 162).

Juridische grond

Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
De naamgeving van straten wordt geregeld in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

  • Artikel 4 bepaalt de voorschriften betreffende het vaststellen en wijzigen van de naam van openbare wegen en pleinen.
  • Artikel 7 bepaalt dat indien in de naam van openbare wegen en pleinen gebruik wordt gemaakt van een eigennaam, de naamborden een beknopte toelichting van de gekozen benaming bevatten.

Regelgeving: bevoegdheid

Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen.

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Voor het geven van nieuwe straatnamen is het district niet bevoegd, maar het kan op basis van artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur wel advies uitbrengen over zaken die bovenlokaal zijn maar het district aanbelangen.

Argumentatie

De bedrijfsterreinen van Umicore zijn gelegen aan beide zijden van de Adolf Greinerstraat in het district Hoboken. De verbinding tussen beide terreinen verloopt hoofdzakelijk door risicovolle oversteekbewegingen van treinen, vrachtwagens en speciaal vervoer over de bestaande straat. De Adolf Greinerstraat is een “hoofdindustrieweg” die verschillende industrieterreinen verbindt in Hoboken en Hemiksem waardoor ook zeer zwaar doorgaand verkeer over deze as verloopt. 

Om de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied en de interne veiligheid naar het bedrijfsterrein te verbeteren wenst Umicore samen met stad Antwerpen en district Hoboken aan een oplossing te werken. Umicore wil daarvoor de beide bedrijfsdelen met elkaar verbinden en de Adolf Greinerstraat omleiden langs de achterzijde van het terrein (zijde spoorlijn), dit zowel voor het auto- als fietsverkeer. Er komt langs de nieuwe omleidingsweg een vrijliggend fietspad dat ter hoogte van de Curiestraat overgaat in een fietsstraat om dan ter hoogte van het Wolplein aan te sluiten op de heraanleg die het district Hoboken vooropstelt.

De districtsraad van Hoboken adviseert om de omleidingsweg van de Adolf Greinerstraat (gele zone op plan in bijlage) officieel te benoemen als Adolf Greinerstraat.

Fasering


orgaandatum
aanvraag straatnaamgeving
4 oktober 2022
advies districtdistrictsraad22 mei 2023
voorlopige goedkeuringgemeenteraad26 juni 2023
openbaar onderzoek
juli 2023
definitieve goedkeuringcollegeaugustus 2023

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies om de omleidingsweg van de Adolf Greinerstraat (gele zone op plan in bijlage) te benoemen als Adolf Greinerstraat.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.