Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 09/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De IJskelderstraat in het district Hoboken:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 18 april 2014 (jaarnummer 4169);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'. 
Op 22 april 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de IJskelderstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover nummer 55 (artikel 4).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de IJskelderstraat 55, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de IJskelderstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 8 oktober 2021 (jaarnummer 8173).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen