Terug
Gepubliceerd op 17/05/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 09/05/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00097 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00097 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00097 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 165) werd de heer Tom De Boeck aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Op 28 januari 2019 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 voor de stad Antwerpen goed. Dit staat in het teken van de grote verbinding, niet enkel op vlak van mobiliteit, maar ook in de geesten. Centraal staat het sterker, veiliger en warmer maken van onze stadsgemeenschap. Ook bij lokaal cultuurbeleid staat deze legislatuur in het teken van verbinding met het schrijven van dit masterplan Culturele Ontmoeting. 

Cultuurcoördinatoren gaven in verkennende gesprekken aan dat er nood is aan samenwerking over districtsgrenzen heen en aan een geactualiseerde visie op lokaal cultuurbeleid. Deze nood ontstond uit het wegvallen van de sturing en controle door de Vlaamse Overheid in 2016 (wijzigingen in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid), de opdeling van bevoegdheden over stad en districten en gedeelde maatschappelijke en organisatorische uitdagingen. Het masterplan is het resultaat van een traject waarin de cultuurcoördinatoren samen consensus hebben gezocht naar wat de lokale cultuurwerkingen van de verschillende districten verbindt, welke gemeenschappelijke waarden ze willen hanteren en welke strategische doelen ze willen delen.  Ze zijn hierover in dialoog gegaan met interne en externe stakeholders, waaronder de cultuurschepenen, bestuurscoördinatoren van de districten, de raden van bestuur van de vzw’s lokaal cultuurbeleid, medewerkers lokaal cultuurbeleid en cultuurantennes. 

Met het bericht van 8 mei 2023 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken dat op 14 juni 2023 een algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 15 februari 2023. Goedkeuring 
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Kadertekst Masterplan lokaal cultuurbeleid: Naar een netwerk Culturele Ontmoeting. Goedkeuring
 • Verplaatsing goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2022 naar oktober 2023. Goedkeuring
 • Varia
Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 954) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken goed. 

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 288) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw lokaal  Cultuurbeleid district Hoboken en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 748) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het masterplan Culturele Ontmoeting omvat een gedeeld strategisch kader (missie, visie, waarden en krachtlijnen) en daarnaast een keuzemenu aan operationele doelstellingen waar districten al dan niet op kunnen inzetten op basis van hun context, eigenheid en prioriteiten. 

Het vormt het fundament voor de gewijzigde statuten voor de vzw’s Lokaal Cultuur- en Vrijetijdsbeleid en de samenwerkingsovereenkomsten tussen stad en vzw’s Lokaal Cultuur- en Vrijetijdsbeleid.  De krachtlijnen en operationele doelstellingen vormen de kapstok voor de jaarlijkse actieplannen lokaal cultuurbeleid. Dit zal de opportuniteiten voor districtsoverschrijdende samenwerkingen helder in kaart brengen. Het strategische en operationeel kader zal de basis vormen voor de transformatie naar een organisatievorm die de samenwerking tussen districten en de stad kan inbedden, meer specifiek een netwerkorganisatie. 

Het masterplan Culturele Ontmoeting heeft als doel de slagkracht van het lokaal cultuurbeleid in elk district te verhogen. Het masterplan biedt een gemeenschappelijke taal en kader. Dit om enerzijds de uitvoering van de bevoegdheden van districten (zie ook college besluit binnengemeentelijke decentralisatie van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463)), met name programmatie en communicatie, en de bevoegdheden van de stad, met name personeel en patrimonium op elkaar af te stemmen. Anderzijds ondersteunt dit gedeeld beleidskader de districten om met elkaar samen te werken op strategische, tactisch en operationeel niveau. Dit masterplan nodigt uit om samen te werken en af te stemmen met andere districten en de stad. 

Dit doet het tegelijkertijd met respect voor de gedecentraliseerde bevoegdheden en eigenheid van de (lokale) cultuurwerkingen en met behoud van het BIB-plan 2020-2025 (collegebesluit van 9 oktober 2020, jaarnummer 8347). Het strategisch kader heeft een tijdshorizon tot 2035 en is afgetoetst aan verschillende toekomstscenario’s. Hiermee ligt er dus ook een toekomstvisie voor de volgende bestuursperiodes.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed om aan het College van burgemeester en schepenen het advies te geven het Masterplan lokaal Cultuurbeleid goed te keuren. 

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken van 14 juni 2023:

 • Verslag algemene vergadering 15 februari 2023. Goedkeuring 
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Kadertekst Masterplan lokaal cultuurbeleid: Naar een netwerk Culturele Ontmoeting. Goedkeuring
 • Verplaatsing goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2022 naar oktober 2023. Goedkeuring
 • Varia 

Artikel 3

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCHO_00098 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00098 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00098 - District Hoboken - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 2 december 2022 (jaarnummer 9635) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Hoboken goed.

Het college keurde in zitting van 24 maart 2023 (jaarnummer 1836) en 21 april 2023 (jaarnummer 2618) de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Hoboken goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Hoboken

 1. Anne Van Dieststraat 12;
 2. Commandant Weynsstraat 116;
 3. Jan Van de Wouwerstraat 77.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege van Hoboken geeft gunstig advies over de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district. Het betreft onderstaande locaties:

 1. Anne Van Dieststraat 12;
 2. Commandant Weynsstraat 116;
 3. Jan Van de Wouwerstraat 77.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring

2023_DCHO_00099 - Straatnaamgeving - District Hoboken. Benoeming omleidingsweg. Adolf Greinerstraat - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 15 maart 2022 (jaarnummer 73) het definitief ontwerp goed voor de heraanleg van de Adolf Greinerstraat. 

Umicore en stad Antwerpen wensen te werken aan een oplossing voor de verkeers- en milieuproblematiek in de buurt. 

Het college keurde op 24 juni 2022 (jaarnummer 5323) de principeovereenkomst tussen Umicore, district Hoboken en stad Antwerpen goed, betreffende de realisatie van de omleidingsweg in de Adolf Greinerstraat en de realisatie van de groene bufferzone in de wijk Moretusburg te Hoboken.
Dezelfde principeovereenkomst werd door het districtscollege Hoboken goedgekeurd op 28 juni 2022 (jaarnummer 162).

Juridische grond

Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
De naamgeving van straten wordt geregeld in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

 • Artikel 4 bepaalt de voorschriften betreffende het vaststellen en wijzigen van de naam van openbare wegen en pleinen.
 • Artikel 7 bepaalt dat indien in de naam van openbare wegen en pleinen gebruik wordt gemaakt van een eigennaam, de naamborden een beknopte toelichting van de gekozen benaming bevatten.
Regelgeving: bevoegdheid

Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen.

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Voor het geven van nieuwe straatnamen is het district niet bevoegd, maar het kan op basis van artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur wel advies uitbrengen over zaken die bovenlokaal zijn maar het district aanbelangen.

Argumentatie

De bedrijfsterreinen van Umicore zijn gelegen aan beide zijden van de Adolf Greinerstraat in het district Hoboken. De verbinding tussen beide terreinen verloopt hoofdzakelijk door risicovolle oversteekbewegingen van treinen, vrachtwagens en speciaal vervoer over de bestaande straat. De Adolf Greinerstraat is een “hoofdindustrieweg” die verschillende industrieterreinen verbindt in Hoboken en Hemiksem waardoor ook zeer zwaar doorgaand verkeer over deze as verloopt. 

Om de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied en de interne veiligheid naar het bedrijfsterrein te verbeteren wenst Umicore samen met stad Antwerpen en district Hoboken aan een oplossing te werken. Umicore wil daarvoor de beide bedrijfsdelen met elkaar verbinden en de Adolf Greinerstraat omleiden langs de achterzijde van het terrein (zijde spoorlijn), dit zowel voor het auto- als fietsverkeer. Er komt langs de nieuwe omleidingsweg een vrijliggend fietspad dat ter hoogte van de Curiestraat overgaat in een fietsstraat om dan ter hoogte van het Wolplein aan te sluiten op de heraanleg die het district Hoboken vooropstelt.

De districtsraad van Hoboken adviseert om de omleidingsweg van de Adolf Greinerstraat (gele zone op plan in bijlage) officieel te benoemen als Adolf Greinerstraat.

Fasering

orgaandatum
aanvraag straatnaamgeving
4 oktober 2022
advies districtdistrictsraad22 mei 2023
voorlopige goedkeuringgemeenteraad26 juni 2023
openbaar onderzoek
juli 2023
definitieve goedkeuringcollegeaugustus 2023

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies om de omleidingsweg van de Adolf Greinerstraat (gele zone op plan in bijlage) te benoemen als Adolf Greinerstraat.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCHO_00095 - Districtscollege - Notulen 25 april 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00095 - Districtscollege - Notulen 25 april 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00095 - Districtscollege - Notulen 25 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 25 april 2023. Iedereen was aanwezig, behalve de heer Paul De Ranter, districtsschepen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 25 april 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
6.

2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00101 - District Hoboken. IJskelderstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De IJskelderstraat in het district Hoboken:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 18 april 2014 (jaarnummer 4169);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'. 
Op 22 april 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de IJskelderstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover nummer 55 (artikel 4).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de IJskelderstraat 55, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de IJskelderstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 8 oktober 2021 (jaarnummer 8173).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring

2023_DCHO_00102 - Bestek GAC_2022_02520 (SWOU11448). Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Gunningsverslag. Goedkeuring 21 april 2023 


Voor de opdracht "Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02520 uitgeschreven. Op 22 februari 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • VERMETTEN WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG 11 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0442.736.209;
 • VERBRUGGEN BV, DOORNSTRAAT 54 te 9140 TEMSE, met ondernemingsnummer 0439.524.816;
 • HENS NV, BREDABAAN 54 te 2990 WUUSTWEZEL, met ondernemingsnummer 0418.988.134;
 • ADAMS NV, HOEKEINDE 52 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0454.312.663.
Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle  inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 1. VERMETTEN WEGENBOUW NV;
 2. VERBRUGGEN BV;
 3. HENS NV;
 4. ADAMS NV.
Algemene financiële opmerkingen
Het aandeel van het district Hoboken in de projectkost verhoudt zich als volgt tot het aandeel van Aquafin nv:

Omschrijving

Bedrag

21% btw

Totaal

Aandeel district Hoboken

308.341,24 euro

64.751,66 euro

373.092,90 euro

Aandeel Aquafin nv

273.030,40 euro

Niet van toepassing

273.030,40 euro

Algemeen totaal

581.371,64 euro

64.751,66 euro

646.123,30 euro

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M00466 - SWOU11448 Commandant Van Laethemstraat (FOS)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken", op basis van bestek GAC_2022_02520, aan VERMETTEN WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG 11 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0442.736.209, tegen een bedrag van 646.123,30 EUR incl. BTW.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed voor een bedrag van 410.402,20 EUR incl. BTW (incl. 10% herzieningen) op naam van VERMETTEN WEGENBOUW NV.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Commandant Van Laethemstraat, Hoboken

410.402,20 EUR inclusief btw en 10% herzieningen

budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2HOB010101M00466
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300 en 2400

4005552063