Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring 2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Advies

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

17 april 2023

 --

projectdefinitie en het concept
college
17 mei 2023
3363

Het zuidelijke deel van de Adolf Greinerstraat moet aangesloten worden op de toekomstige omleidingsweg van Umicore (SWOU12151) waarbij verkeersveiligheid en vergroenen centraal staan.

Het college keurde in zitting van 17 mei 2023 (jaarnummer 3363) de projectdefinitie en het concept (27 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Adolf Greinerstraat, Van Praetstraat, district Hoboken, goed.  

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en concept ter advies voor aan de districtsraad .

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Adolf Greinerstraat en Van Praetstraat zijn lokale straten.

Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten en de mobiliteitsvoorwaarden. Het district heeft adviesbevoegdheid.

Argumentatie

Inleiding

Het concept is het resultaat van een uitgebreide analyse en een ontwerpend onderzoek waarbij de ambitie maximaal gerealiseerd wordt, rekening houdend met de randvoorwaarden.
Het projectgebied omvat het zuidelijk deel van de Adolf Greinerstraat tot de Van Praetstraat.

Analyse

Op basis van de ingewonnen adviezen van de deskundigen werd de bestaande toestand geanalyseerd en werden de knelpunten en potenties in beeld gebracht.

De Adolf Greinerstraat is een industriehoofdstraat en een hoofdroute voor de brandweer. Langs de grote bedrijven is er geen ruimte voor voetpaden. Het dubbelrichtingsfietspad is te smal. Er is geen openbaar groen. De verlichting wordt vernieuwd. De riolering wordt deels aangepakt. Om een beter ontwerp te creëren, moeten er gronden verworven worden.

Concept

Het dubbelrichtingsfietspad van de omleidingsweg wordt doorgetrokken tot aan de enkelrichtingsfietspaden van de Van Praetstraat. Net na de bocht in de omleidingsweg wordt een veilige fietsoversteek voorzien. Vanaf deze fietsoversteek wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op het bestaande dubbelrichtingsfietspad richting de zuidelijke poort van Umicore. 

In de zijstraten van de hoofdindustriestraat komen plateaus. Beide zijstraten geven voorrang aan de hoofdas. In de bocht met de Titanstraat wordt een oversteekmogelijkheid voorzien. 

Waar mogelijk worden er groenzones met nieuwe bomen ingetekend. 

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Snelheidsregime: 50km/u op de industriehoofdstraat (Van Praetstraat–Adolf Greinerstraat – Omleidingsweg) en 30km/u op industriestraat ( segment tussen omleidingswegen inkom Umicore) Bij overgang van 50 naar 30km/u: toegangspoort zone 30 met grondsticker F4a, (ruimte voor) toegangsbord, verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling);
 • Snelheidsremmers in de straat (niet op kruispunten): nee; 
 • Voorrangsregeling: voorrang aan doorgaande hoofdindustriestraat. Verkeer vanuit segment omleidingsweg –inkom Umicore en Titanstraat moeten voorrang geven;
 • Verkeerssamenstelling: gescheiden verkeer
  • Over heel de lengte fietspaden
  • Dubbelrichtingsfietspaden voorzien van middenmarkering
  • Fietspadmarkering doortrekken over de bocht met de Titanstraat
  • Haaientanden aan de fietspadoversteken
  • Enkel fietssjablonen op enkelrichtingsfietspaden
  • Dwarsend op een voorrangsweg, dubbele blokjes en fietsicoon (dubbele pijlen indien tweerichting)
 • Parkeerorganisatie: geen parkeren in deze zone, aanzet parkeervak in Van Praetstraat;
 • Rijrichting: dubbel. 

Parkeerbalans
Er zijn geen parkeerplaatsen.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een negatieve bomenbalans, maar in een toekomstig groter groenvolume.
Bestaande toestand = 8 bomen op privaat domein (toekomstig openbaar domein); nieuwe toestand = 6 nieuwe bomen, waarvan 4 large en 2 medium bomen. Vijf bestaande private bomen worden gerooid omdat ze op de rijbaan en het fietspad komen. Drie private bestaande bomen worden weggehaald door een nutsmaatschappij.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed. De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering wordt deels vernieuwd. De afwatering van de omleidingsweg wordt aangesloten op de Adolf Greinerstraat.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2500/5153000000/225/2LMS010402A00000/2SA020200 en zal bij AMJP7 worden verschoven naar SUB_NR/INTERN/2500/5153000000/224/2LMS010402M02861/2SA020200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Coördinatieoverleg Openbaar Domein van 17 april 2023

 • De ingang naar de industriestraat richting Umicore herbekeken wordt, rekening houdend met de bochtstralen en hoeveelheid aan vrachtwagens, en onderzocht wordt  of de ingang bijkomend vergroend kan worden, in functie van het toekomstig profiel van de straat;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • De rijwegaansluiting met de Titanstraat wordt herbekeken en haakser wordt uitgewerkt;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • De nodige rijweg- en fietspadmarkeringen conform het Draaiboek Openbaar Domein worden toegepast (o.a. middenmarkering in de bochten, overgang van dubbel- naar enkelrichtingsfietspad, witte lijnen en fietslogo’s ter hoogte van opritten …);

         Dit wordt meegenomen in de volgende fase.

 • In overleg met SB/Groen onderzocht wordt of het plantvak aan de Van Praetstraat groot genoeg is voor twee medium bomen en alle groenzones ingezaaid worden met gras voor extensief maaibeheer;

         Dit wordt meegenomen in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt hoe de groenzones beschermd kunnen worden van foutief parkeer- en rijgedrag;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt of de rijbaan naar beneden geschoven kan worden in functie van een bredere groenstrook met bomen tussen rijbaan en fietspad;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt of de strook tussen fietspad en bedrijven en de strook tussen rijbaan en fietspad vergroend kunnen worden;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad adviseert de projectdefinitie en het concept (27 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Adolf Greinerstraat, Van Praetstraat, district Hoboken gunstig.  

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230327_13238_PD_COD.pdf