Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

districtscollege Hoboken
di 06/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling 2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

 De districtsraad keurde in de zitting van 19 december 2022 (jaarnummer 93) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 260 over de jaarrekening.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bepalingen van titel 4 met betrekking tot de beleidsrapporten ook van toepassing zijn op de districten
met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

1. "de gemeente" als "het district";
2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad Hoboken stelt de jaarrekening 2022 vast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast met de volgende resultaten:

  • beschikbaar budgettair resultaat: 10.185.616,00 EUR
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 10.185.616,00 EUR
  • autofinancieringsmarge: 187.901,00 EUR

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • JR2022_HO.pdf