Terug
Gepubliceerd op 24/05/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 16/05/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op dinsdag 6 juni 2023 organiseert het district Hoboken het Hobokens Fitfestival. Deze sportdag voor senioren (55+) heeft tot doel deze leeftijdsgroep samen aan het sporten te krijgen. In samenwerking met een aantal Hobokense sport- en seniorenverenigingen biedt het district Hoboken een divers, gratis, sportief middag- en avondprogramma aan waarop de deelnemers zich vrij kunnen inschrijven.

Het budget voor deze ontmoetingsdagen werd voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 00093).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

Het districtsbestuur wil Hoboken doen bruisen. Daartoe wil het, door middel van laagdrempelige wijksportactiviteiten, bewonersgroepen zoals senioren aanzetten om te bewegen. Met het Hobokense Fitfestival wil het districtsbestuur zowel de nog actieve, als de minder actieve 55-plussers van Hoboken samen aan het sporten te krijgen. 

Om zoveel mogelijk senioren te bereiken wordt gekozen voor een toegankelijk en gratis namiddag- en avondprogramma in het park Sorghvliedt, Het aanbod is opgedeeld in vijf blokken met telkens tussen de drie en zes sportactiviteiten van 45 minuten. Nadien hebben de deelnemers 15 minuten de tijd om zich te verplaatsen naar een volgende sportsessie. Elke deelnemer vult zijn sportdag vrij in door zich in te schrijven op de gratis activiteiten waar deze zich toe aangesproken voelt. Sportsessies die niet ingevuld raken zullen op voorhand geannuleerd worden.

De verdeling van de tijdsblokken en sportactiviteiten is de volgende:

14.00 uur-14.45 uur
Wiilinedancekrolfpétanque
tafeltennis
nummer kubb
15.00 uur -15.45 uur
Wii
linedancekrolfpétanque
tafeltennis
nummer kubb
16.00 uur -16.45 uur
EHBOhondenwandelingwandelvoetbalpétanque
tafeltennis

19.00 uur -19.45 uur
EHBOtai chijive/swingzumba goldKaibo
20.00 uur -20.45 uur
yogatai chi
jive/swingDaarnaast is er een doorlopend en een vrij aanbod; een lange fietstocht start om 14.00 uur, een korte fietstocht start om 16.00 uur en een nordic walkingsessie start om 15.00 uur.

Als doorlopend aanbod wordt een wandelzoektocht aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid om je evenwicht te laten scannen tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Deze activiteiten werken zonder voorafgaande inschrijving.

Deelnemers kunnen bij aanvang van het evenement een goodiebag ophalen zolang de voorraad strekt. Hierin zit een flesje water en een tegoedbon om later in de maand juni een kennismakingssessie badminton te volgen. Hiervoor kunnen deelnemers rechtstreeks reserveren bij de badmintonclub. Een infostand met folders over gezonde voeding, gezond bewegen, de beweegbankjes, valpreventie, het 10.000 stappenprogramma, ontmoetwandelingen en bewegen op verwijzing zal voorzien worden. De folders worden aangeleverd door Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (LOGO) en de seniorenconsulent van het district Hoboken. Tevens is deze infostand het aanspreekpunt van de organisatie.

Naast een sportief luik ligt de nadruk van het Hobokens Fitfestival ook op elkaar ontmoeten. In de zomerbar in park Sorghvliedt is er de mogelijkheid om tussen de sportsessies door, of na afloop, iets te consumeren op eigen rekening, ervaringen uit te wisselen of om afspraken te maken om samen nog eens te gaan sporten. Vrijwilligers krijgen een versnapering aangeboden door district Hoboken.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor de ontmoetingsdagen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: Budgetplaats: 5061500000 / 5063000000 – functiegebied: 2HOB010204A00000 / 2HOB010207A00000 – budgetpositie: 6141 – begrotingsprogramma: 2HO090740 / 2HO090959.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010204 - Sporten en bewegen stimuleren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van het Hobokens Fitfestival op 6 juni 2023 goed

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Berchem (ondernemingsnummer 0410.935.352).

Met deze ondersteuning kan VZW Formaat (ondernemingsnummer 0410.935.352), het spreiden, afstemmen en aanbieden van kwaliteitsvol competentie verhogend jeugdwerk voor kinderen, tieners en jongeren in Hoboken blijven aanbieden.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege wil de werking van VZW Formaat (ondernemingsnummer 410.935.352) ondersteunen voor het inzetten van vrijwilligers, het inschakelen van lesgevers voor workshops, het huren van materiaal, aankoop van klein knutselmateriaal en de promotie in de buurt. Het districtscollege voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 8.500,00 EUR. Er wordt een afsprakennota gemaakt met de aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning.

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota Jongerenwerking formaat Hoboken 2023 voor de ondersteuning van  VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Hoboken (ondernemingsnummer 0410.935.352) met een looptijd van 1 januari 2023 en 31 december 2023 voor een bedrag van 8.500,00 euro te bekrachtigen.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 8.500,00 euro aan VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Hoboken (ondernemingsnummer 0410.935.352) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW Formaat
De Wittestraat 2
2600 Berchem
rekeningnummer: BE81 0010 4655 4824
ondernemingsnummer: 0410.935.352
8.500,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505150594
3.

2023_DCHO_00105 - Districtscollege - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00105 - Districtscollege - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00105 - Districtscollege - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 9 mei 2023. Iedereen was aanwezig behalve districtsschepen Tom De Boeck.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 9 mei 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.