Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 30/05/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan 6 goed. 

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement projectondersteuning Hoboken goed. 

Om het reglement projectondersteuning te kunnen uitvoeren is budget nodig op het investeringsbudget.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Het district Hoboken wil samen met bewoners en verenigingen initiatieven nemen om haar wijken te versterken en de leefbaarheid te verhogen.
Met het reglement projectondersteuning Hoboken wil het district Hoboken deze initiatieven ondersteunen en voorziet hiervoor een bedrag van 15.000,00 EUR.

Algemene financiële opmerkingen

Om het investeringsbudget voor het reglement op de projectondersteuning te kunnen voorzien is onderstaande verschuiving nodig van 'nog te bepalen'.

BoekingsadresActieHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Budgetplaats 5061000000
Functiegebied 2HOB010303A00000
Budgetpositie 664500
Begrotingsprogramma 2HO090750
Budgetjaar 2300
Infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen
30.077,42 EUR- 15.000,00 EUR15.077,42 EUR
Budgetplaats 5061000000
Functiegebied 2HOB010303A00000
Budgetpositie 664800
Begrotingsprogramma 2HO090750
Budgetjaar 2300
Infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen7.736,00 EUR+ 15.000,00 EUR22.736,00 EUR

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om een bedrag van 15.000,00 EUR op het investeringsbudget te voorzien zoals aangegeven voor het reglement projectondersteuning Hoboken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCHO_00116 - Collegiale brief - openbaar vervoer - aanbod Hoboken - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00116 - Collegiale brief - openbaar vervoer - aanbod Hoboken - Goedkeuring

2023_DCHO_00116 - Collegiale brief - openbaar vervoer - aanbod Hoboken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege moest onlangs via de pers vernemen dat, nadat eerder al tramlijn 2 werd ingekort, vanaf 1 juli 2023 ook tram 4 niet langer naar de Lelieplaats zou rijden en dat er pendelbussen zouden worden ingelegd.

Argumentatie

Over de maatregel zelf heeft het districtscollege nog onvoldoende detailinformatie gekregen en moet het dus afgaan op de berichtgeving in de pers.

Het districtscollege vraagt om De Lijn hierover te interpelleren, om voldoende geïnformeerd te worden en om ook betrokken te worden bij de verdere ontwikkelingen in dit dossier

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen over het aanbod van openbaar vervoer in Hoboken, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het aangepast meerjarenplan 6 van 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op 19 december 2022 (jaarnummer 93) werd een nominatieve ondersteuning toegekend voor jaar 2023 aan de Academie Hoboken Muziek Woord Dans (ondernemingsnummer 0824.037.071) voor een bedrag van 2.000,00 EUR voor cultuur en erfgoed.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege wil de Academie Hoboken Muziek Woord Dans (ondernemingsnummer 0824.037.071) ondersteunen voor hun werkingskosten en de realisatie van cultuuractiviteiten die openstaan voor een ruim publiek. Het districtscollege voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 2.000,00 EUR.

De ondersteuning van 2.000,00 euro wordt uitbetaald op basis van de afsprakennota A2300077.

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010205 - Cultuur en erfgoed

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota A2300077 voor de ondersteuning van de Academie Hoboken Muziek Woord Dans, Lage Weg 141 2660 Hoboken, (ondernemingsnummer 0824037071) met een looptijd van 1 januari 2023  tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling aan de Academie Hoboken Muziek Woord Dans, Lage Weg 141, 2660 Hoboken(ondernemingsnummer 0824037071) goed voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Academie Hoboken Muziek Woord Dans  
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
bankrekeningnummer 
BE56 0910 1734 9588
ondernemingsnummer
0824037071
2.000,00 EUR Budgetplaats: 5062000000
Budgetpositie: 6496430
Functiegebied: 2HOB010303A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2HO090739
Budgetperiode: 2300
4505150380
4.

2023_DCHO_00118 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Beeld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00118 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Beeld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

2023_DCHO_00118 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Beeld - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het aangepast meerjarenplan 6 van 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op 19 december 2022 (jaarnummer 93) werd een nominatieve ondersteuning toegekend voor jaar 2023 aan de Academie Hoboken Beeld (0824.037.071) van 2.000,00 EUR voor cultuur en erfgoed.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege wil de Academie Hoboken Beeld, Oudestraat 41, 2660 Hoboken(ondernemingsnummer 0824037071) ondersteunen voor hun werkingskosten en de realisatie van cultuuractiviteiten die openstaan voor een ruim publiek. Het districtscollege voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 2.000,00 EUR.

De ondersteuning van 2.000,00 EUR wordt vastgelegd en uitbetaald op basis van de afsprakennota A2300076.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010205 - Cultuur en erfgoed

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota A2300076 voor de ondersteuning van  AG Stedelijke Onderwijs - Academie Hoboken Beeld, Oudestraat 41, 2660 Hoboken (ondernemingsnummer 0824.037.071) met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling aan AG Stedelijk Onderwijs - Academie Hoboken Beeld Oudestraat 41, 2660 Hoboken (ondernemingsnummer 0824.037.071) goed voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Academie Hoboken Beeld
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
bankrekeningnummer 
BE08 0910 1734 2013
ondernemingsnummer
NBE0824.037.071
2.000,00 EUR Budgetplaats: 5062000000
Budgetpositie: 6496430
Functiegebied: 2HOB010303A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2HO090739
Budgetperiode: 2300
4505150383
5.

2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring

2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Hoboken wenst de lokale ondernemers te betrekken bij Hobokense activiteiten en wil werk maken van kleine acties die een positief effect hebben voor zowel de ondernemers zelf als voor de Hobokenaren in het algemeen. Een van de acties is het jaarlijks organiseren van een netwerkmoment voor de lokale ondernemers. Een nieuwe actie die het district wil realiseren is de verkiezing van "Hobokense ondernemers van het jaar". Voor de verkiezing van de "Hobokense ondernemers van het jaar" werd een reglement opgesteld. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden bepaald. Artikel 10 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokale middenstand en handelaars.

Argumentatie

Het district Hoboken wil de lokale ondernemers motiveren en haar waardering voor deze ondernemers uiten. Het district wil dit doen middels een jaarlijkse verkiezing van de "Hobokense Ondernemers van het jaar" in drie categorieën, nl.

  1. Hobokens Ondernemer van het jaar - Publiekstrofee
  2. Hobokens Ondernemer van het jaar - Trofee van de vakjury
  3. Life-time-achievement-award Hobokense Ondernemer.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010302 - Lokale economie ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad van Hoboken keurt het reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het jaar met een looptijd van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DCHO_00120 - Districtscollege - Notulen 23 mei 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00120 - Districtscollege - Notulen 23 mei 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00120 - Districtscollege - Notulen 23 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 23 mei 2023. Iedereen was aanwezig, behalve districtsburgemeester Kathelijne Toen en districtsschepen Tom De Boeck.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 23 mei 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.