Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatum Jaarnummer
GunningGoedkeuring districtscollege Hoboken
Goedkeuring college
22 februari 2022
11 maart 2022
43
2111

Het districtscollege keurde op 22 februari 2022 (jaarnummer 43) de opdracht SWOU12764B, Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat en Vinkeveldenplein, district Hoboken, fietsstraten goed.

Het college keurde op 11 maart 2022 (jaarnummer 2111) de opdracht SWOU12764B, Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat en Vinkeveldenplein, district Hoboken, fietsstraten.

De werken werden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van de opdracht SWOU12764B.

Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon werd vastgelegd is niet toereikend.

Bij gunning werd bestelbon 4005486956 goedgekeurd voor een bedrag van 264.727,37 EUR, inclusief btw. Om alle  facturen te kunnen betalen dient een bijkomende bedrag van 97.672,68 EUR, inclusief btw te worden vastgelegd.

De bijkomende vastlegging is hoofdzakelijk een gevolg van de fors gestegen prijsherziening en omdat er meer grond moest afgevoerd worden..

Argumentatie

De dienstnota ‘bestellen en betalen stad, districten en OCMW’ van 17 december 2018 en het districtscollegebesluit van 18 december 2018 (jaarnummer 345) bepalen dat de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district, als volgt te regelen zijn: 

  • uitgaven exploitatie en investering kleiner of gelijk aan 5.500 EUR: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum:
    1. de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering groter dan 5.500 EUR: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat zijn lokale straten en Vinkeveldenplein een lokaal plein.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:  

BestelbonOmschrijvingBudget
Ten laste van het district Hoboken
4005486956 Gunning264.727,37
4105063063
Bijkomende Vastlegging
97.672,68


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M01934 - SWOU12764 Antverpiastraat, Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (fietsstraten)
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M01934 - SWOU12764 Antverpiastraat, Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (fietsstraten)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 97.672,68 EUR (inclusief btw) voor wegeniswerken in de Antverpiastraat, de Vinkeveldenstraat en het Vinkeveldenplein, district Hoboken. De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van de opdracht SWOU12764B.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Correctiebestelling

Opdracht SWOU12764B

Fietsstraten

Vinkeveldenstraat, Vinkeveldenplein en Antverpiastraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

Ondernemingsnummer:
0439 524 816

Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927


97.672,68 EURBudgetplaats:5062500000
Budgetpositie: 224
Functiegebied:2HOB010101M01934
Subsidie:SUB_NR
Fonds:INTERN
Begrotingsprogramma:2HO090200
Budgetperiode: 2300
4105063063

Bijlagen

  • 20230112_SWOU12764_Voorlopige_Eindafrekening (2).pdf