Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) diende in oktober 2022 een aanvraag in voor de realisatie van een cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen in het weekend op 14 en 15 januari 2023 in de Blikfabriek. Het festival werd, wegens organisatorische redenen, verplaatst naar het weekend van 4 en 5 februari  2023. Het festival werd georganiseerd in samenwerking met Cloudforce One vzw. Het festival is gratis.

De districtsraad van Hoboken keurde op 16 december 2019 (jaarnummer 118) het toelagereglement voor Hobokense projecten goed, dit reglement is van toepassing op deze aanvraag.  

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 202-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

De vzw Feel Home EU VZW (ondernemingsnummer 0774.910.729) organiseerde op 4 en 5 februari 2023 het cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen. Zij vragen voor de realisatie van dit project een ondersteuning aan van 4.100,00 EUR. Het festival wordt mee georganiseerd met vzw Cloudforce One.

Het districtscollege wil het cultureel festival Oekraïne-Vlaanderen ondersteunen voor 4.100,00 EUR.

De voorwaarden voor de besteding van de ondersteuning zijn opgenomen in de afsprakennota. 

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983)
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010201 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de realisatie van het cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen georganiseerd door vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning voor een bedrag van 4.100,00 EUR aan vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Feel Home EU vzw  
Jef Lambauxstraat 33 
2020 Antwerpen 
rekeningnummer
BE69 7330 6270 5678 
ondernemingsnummer
0774.910.729 
 

4.100,00 EURbudgetplaats: 5062000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090739
budgetperiode: 2300
 4505147675