Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase
actie
datum
jaarnummer
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege3 december 2019296
mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college20 december 201910707
voorontwerpgoedkeuring districtscollege12 januari 202110

Het districtscollege keurde in zitting van 12 januari 2021(jaarnummer 10) het voorontwerp goed voor de wegeniswerken in de Cockerillplaats, Kapelstraat, kruispunten Emiel de Harvenstraat/Jozef Leemanslaan, district Hoboken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het voorontwerp vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht.

 • De overzijde van de spoorweg hoort niet langer bij het projectgebied. Dit bleek geen geschikte locatie voor het vélostation en het district Hoboken wil de heraanleg van dit kruispunt kaderen in een bredere visie voor de wijk.
 • Er is een afslagstrook toegevoegd voor het verkeer van de Cockerillplaats naar de Kapelstraat. Hierdoor is de bushalte opgeschoven om de zichtbaarheid op overstekende voetgangers niet te belemmeren.
 • Het verkeersplateau is verlengd in de richting van de Jozef Leemanslaan in functie van de inrit naar Cockerillhof.
 • Aan de kop van de Kapelstraat is een boom vervangen door 2 fietsbeugels omwille van de talrijk aanwezige nutsleidingen.
 • De aansluiting met de Bernardusroute is aan het ontwerp toegevoegd. De breedte van het fietspad is 4,00 m en de draaicirkel voor de aansluiting aan de Bernardusroute is voorzien met een bochtstraal van 12,00 m.

Begin 2021 is een studiebureau aangesteld door water-link en Aquafin om het rioleringsontwerp verder uit te werken. Hieruit bleek de noodzaak om een groter deel van de riolering in de Kapelstraat te vernieuwen. Daarom werd het projectgebied uitgebreid tot 30m voorbij het kruispunt van de Kapelstraat met de Edmond Cretsstraat.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 19 plaatsen in de bestaande toestand naar 17 plaatsen in de nieuwe toestand. 

In het nieuwe ontwerp is ruimte gemaakt voor een overzichtelijk kruispunt met veilige oversteekplaatsen en integraal toegankelijke bushaltes.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een bomenbalans van 14 bomen in de bestaande toestand naar 31 bomen in de nieuwe toestand, waarvan 6 nieuwe toekomstbomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het projectgebied ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goed. Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat zijn lokale straten en pleinen. 

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 25 november 2020.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2300/5062500000/224/2HOB010101M01575/2HO090200.

Adviezen

COD Gunstig advies
 • Coördinatieoverleg openbaar domein,
 • 22/02/2021
 • Advies is gunstig op voorwaarde dat:

 

 • voetgangersoversteken over de Jozef Leemanslaan, Cockerillplaats & Emiel de Harvenstraat worden voorzien van zebrapadmarkeringen, conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de “poort zone 30” ingericht wordt conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein;  

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • ter hoogte van inritten de grasstroken worden onderbroken en de inritten bereikbaar worden gemaakt; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • fietsbeugels ter hoogte van de bushalte worden voorzien en een comfortabele (verharde) verbinding naar het fietspad wordt gemaakt; 

                Een doorsteek en fietsbeugels zullen worden toegevoegd aan het ontwerp.

 • de inrichting van de bushalte (aan de huizenzijde) wordt herbekeken in functie van de toegankelijkheid ervan; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de bochtstralen van de boordstenen en de knik in de rijweg aan de bushalten wordt aangepast in functie van het aanrijden van de bussen naar de halte; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de aansluiting op het kruispunt met de Kapelstraat wordt herbekeken in functie van verkeersveiligheid voor alle modi, en in overleg met MOB, wordt onderzocht of de extra afslagstrook noodzakelijk is in functie van afwikkeling van de te verwachte verkeersstromen.

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • extra fietsbeugels worden voorzien; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • het verplaatsen van de glasbol met SR wordt opgenomen;

                Er is een nieuwe locatie gevonden in de Jozef Leemanslaan op de grens der werken en afgestemd met de betrokken diensten.

 • de inrichting en materialisering van de middeneilanden wordt herbekeken en waar mogelijk te vergroenen, zodat deze meer duiding geven aan de verkeersplateau.

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M01575 - SWOU11997 Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat (Van kruispunt Emiel de Harvenstraat t/m kruispunt Jozef Leemanslaan)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (30 september 2022) goed voor  wegeniswerken in de Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat  , district Hoboken . 

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor Wegeniswerken in de Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat, district Hoboken, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht geven aan Aquafin/studiebureau om:
  •    opdrachtdocumenten opmaken.
  •    opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • 20221116_11997_DO_OT_RIO_nuts.pdf
 • 20221116_11997_DO_OT.pdf
 • 20221116_11997_DO_BT_RIO_nuts.pdf
 • 20221116_11997_DO_BT.pdf
 • 20210705_Cockrlpl1.pdf
 • 20210705_Cockrlpl1M.pdf
 • 20210705_Cockrlpl2.pdf
 • 20210705_Cockrlpl2M.pdf