Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het reglement Lentepoets werd goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 21 maart 2022 (jaarnummer 21).

Het krediet voor de aankoop van materiaal werd voorzien in aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93).

Argumentatie

De Lentepoets is een grootschalige poets- en bebloemingsactie die sinds 1998 jaarlijks wordt georganiseerd. Alle inwoners van Hoboken worden gestimuleerd om bij te dragen aan de netheid van de straat, de onmiddellijke woonomgeving en om contacten te leggen met de andere bewoners in de straat. Elk deelnemend gezin ontvangt van Stadsmakers Hoboken een potgrond, planten en eventueel een bloembak. Alle deelnemers worden aangespoord om hun planten aan de straatkant op de vensterbank te zetten.

Voor de aankoop van het nodige materiaal werd een offertevraag gestuurd aan tuincenter Claes bvba, tuincenter Van Uytsel bvba en Primavera bvba. Enkel Primavera bvba reageerde op de offertevraag, voor volgende bestelling:

  • bloemen: Million bells tricolor, potmaat 12cm - 1500 stuks - 3.132,30 EUR btw inclusief;
  • potgrond: 25 liter zakken - 375 stuks - 2.173,46 EUR btw inclusief;
  • bloembak - 300 stuks - 2.141,70 EUR btw inclusief. 
De Lentepoets gaat door op zaterdag 22 april 2023.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor 'participatie en verenigingsleven', onder andere het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk- of burgerinitiatieven.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
 Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de Lentepoets op 22 april 2023 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bestelbon 4005544227 voor een bedrag van 7.447,46 EUR incl. btw aan BVBA Primavera voor de aankoop van potgrond, planten en bakken goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Primavera bvba
Groenstraat 167
2610 Antwerpen
rekeningnummer: BE54 0015 4278 5097
ondernemingsnummer: 0894.685.537
7.447,46 EUR
budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300

4005544227