Terug
Gepubliceerd op 15/03/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00036 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Hoboken - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00036 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Hoboken - Goedkeuring

2023_DCHO_00036 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Hoboken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader te beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

De eigen stadsevenementen, de evenementen in co-organisatie, de naamversterkende (repetitieve en nietrepetitieve) evenementen of nieuwe evenementen met groeipotentieel tot een naamsversterkend evenement (extern georganiseerd) en de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen worden bij voorkeur op voorhand ingepland in de evenementenkalender, zodat bij de monitoring van de draagkracht per locatie reeds rekening kan worden gehouden met deze belangrijke evenementen voor de stad en haar districten.

Een districtsgebonden evenement is samenlevingsversterkend (categorie 4) als het aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 1. het vindt plaats op grondgebied van de stad Antwerpen (zowel openbaar domein als privédomein behoren hiertoe);
 2. het ondersteunt en/of bepaalt mede op een positieve wijze de merkbelofte en positionering van de stad Antwerpen en haar districten;
 3. het sluit aan bij de doelstellingen van het district of de districten waar het evenement plaats vindt (zie bestuursakkoord(en));
 4. er wordt promotie gemaakt voor het district waar het evenement plaats vindt, door middel van:
  • de link tussen het evenement en het district in alle communicatie actief te vermelden (bijvoorbeeld in de naamgeving, de persberichten, de interviews, ...);
  • de vermelding van het logo van het district en de formulering "in samenwerking met district (X)" op alle communicatie en sponsorarrangementen (briefwisseling, website, app, affiches, brochures, TV-spots, ...) rond het evenement;
 5. indien er winst wordt gemaakt op het evenement, wordt deze voor een deel aangewend voor een maatschappelijk doel gelinkt aan het district of dat het algemeen belang dient van de inwoners van het district of wordt een deel van de winst geïnvesteerd in een verbetering van het daaropvolgende evenement dat de vereniging wenst te organiseren als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement;
 6. het biedt een toegevoegde waarde voor de districten waarin het georganiseerd wordt.

De toegevoegde waarde wordt beoordeeld op basis van volgend meetinstrument. Op elk hoofdcriterium wordt minstens 50% behaald. In totaal wordt minstens een score van 60% behaald.

Hoofdcriterium Ptn Deelcriterium Ptn
Betaalbaar 10    
    De inkomprijs is gratis of is minstens aanzienlijk lager dan de marktconforme prijzen. 10
Link met het district 20    
    Herkenbaar met de identiteit van het district;
 • binding met lokale tradities en gewoontes;
 • aansluiting bij het positioneringsbeleid (communicatiedoelstellingen) van het district.
20
Vitaliserende meerwaarde 30    
    Het heeft een sterk mobiliserend effect op de inwoners van het district.

Het draagt bij tot het verlevendigen van het district en het geeft het district een imago van levendigheid
15


15
Maatschappelijke meerwaarde 30    
    Het heeft een sterke maatschappelijke (sociaal, cultureel, sportief, jeugd, ...) waarde of sterke folkloristische waarde voor het district.

Het draagt bij tot de sociale cohesie, waardoor het district aantrekkelijk wordt om in te wonen en de tevredenheid van de inwoners verhoogt.
1515
Positieve evaluatie voorgaande edities 10    
    Evaluatie van vorige edities is positief:
 • vorige edities werden georganiseerd conform de gemaakte afspraken door de stedelijke overheid;
 • vorige edities verliepen zonder problemen voor de openbare orde/veiligheid/enzovoort.
 
TOTAALSCORE 100   100


De districtsadministratie toetst jaarlijks de evenementen voor het volgende kalenderjaar binnen hun district af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen, en stellen een lijst samen van alle evenementen in het volgend kalenderjaar die voor hen thuis horen onder deze categorie. Daarnaast kunnen ze in de loop van het jaar er nog nieuwe samenlevingsversterkende evenementen bijvoegen.

Deze lijst wordt door de bestuurscoördinator-district ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Na goedkeuring door het districtscollege wordt de lijst jaarlijks aangeleverd aan de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen/Evenementen.

Argumentatie

De districtsadministratie toetste de evenementen voor binnen het district Hoboken af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen.

De volgende evenementen behaalden op elk hoofdcriterium minstens 50% en in totaal minstens een score van 60%. De erkenning als "samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen" wordt aan het districtscollege voorgelegd ter goedkeuring.

Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2022
District Hoboken
Nr Evenement Organisator
1 Avondmarkt Antwerpse Markthandelaars Vereniging
Juridische grond

Procedure evenementenaanvragen - opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen, goedgekeurd door het college in zitting van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659).

Retributiereglement - inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2019 (jaarnummer 801).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader ter beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

 • Hoofdstuk VI (bepaling categorie evenement), 3 (procedure toekenning categorie evenement), 3.1 (algemeen) bepaalt dat de beoordeling of een evenement behoort tot categorie 4 (samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen) gebeurt door het district, ongeacht of het evenemnt op een lokale of bovenlokale locatie plaatsvindt en het soort evenement.
 • Hoofdstuk VIII (bevoegdheden evenemententoelating), 2 en 3 (grote evenementen) bepalen dat evenementen, die niet beantwoorden aan de criteria voor kleine evenementen zoals vastgesteld in de politiecodex, in het bezit moeten zijn van een toelating van de burgemeester. Evenementen die aan minstens één van volgende criteria voldoen vereisen bovendien een goedkeuring door het college:
  • met meer dan 1.500 bezoekers (op het drukste moment);
  • strategisch belangrijk of gevoelig evenement;
  • evenement met een zware impact op de stad Antwerpen;
  • evenementen met een zeer grote (minstens stadsbrede) uitstraling;
  • evenement dat door de stad wordt ondersteund (ondersteuning die verder gaat dan deze die standaard via de door de stad Antwerpen goedgekeurde reglementen of collegebesluiten kan worden verleend);
  • evenement dat door de stad gefinancierd wordt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van lokale feestelijkheden en de ondersteuning van lokale feestelijkheden door derden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010201 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de lijst samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen (categorie 4) 2022 - district Hoboken goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Bestuurscoördinator district Lijst overmaken aan de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen/Evenementen.
2.

2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCHO_00037 - Ondersteuning. Cultuur. Reglement Projectondersteuning Hoboken. Afsprakennota - cultureel festival Oekraïne -Vlaanderen 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) diende in oktober 2022 een aanvraag in voor de realisatie van een cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen in het weekend op 14 en 15 januari 2023 in de Blikfabriek. Het festival werd, wegens organisatorische redenen, verplaatst naar het weekend van 4 en 5 februari  2023. Het festival werd georganiseerd in samenwerking met Cloudforce One vzw. Het festival is gratis.

De districtsraad van Hoboken keurde op 16 december 2019 (jaarnummer 118) het toelagereglement voor Hobokense projecten goed, dit reglement is van toepassing op deze aanvraag.  

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 202-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

De vzw Feel Home EU VZW (ondernemingsnummer 0774.910.729) organiseerde op 4 en 5 februari 2023 het cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen. Zij vragen voor de realisatie van dit project een ondersteuning aan van 4.100,00 EUR. Het festival wordt mee georganiseerd met vzw Cloudforce One.

Het districtscollege wil het cultureel festival Oekraïne-Vlaanderen ondersteunen voor 4.100,00 EUR.

De voorwaarden voor de besteding van de ondersteuning zijn opgenomen in de afsprakennota. 

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983)
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010201 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de realisatie van het cultureel festival Oekraïne - Vlaanderen georganiseerd door vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning voor een bedrag van 4.100,00 EUR aan vzw Feel Home EU (ondernemingsnummer 0774.910.729) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Feel Home EU vzw  
Jef Lambauxstraat 33 
2020 Antwerpen 
rekeningnummer
BE69 7330 6270 5678 
ondernemingsnummer
0774.910.729 
 

4.100,00 EURbudgetplaats: 5062000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090739
budgetperiode: 2300
 4505147675
3.

2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

2023_DCHO_00038 - Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU11997 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
fase
actie
datum
jaarnummer
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege3 december 2019296
mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college20 december 201910707
voorontwerpgoedkeuring districtscollege12 januari 202110

Het districtscollege keurde in zitting van 12 januari 2021(jaarnummer 10) het voorontwerp goed voor de wegeniswerken in de Cockerillplaats, Kapelstraat, kruispunten Emiel de Harvenstraat/Jozef Leemanslaan, district Hoboken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het voorontwerp vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht.

 • De overzijde van de spoorweg hoort niet langer bij het projectgebied. Dit bleek geen geschikte locatie voor het vélostation en het district Hoboken wil de heraanleg van dit kruispunt kaderen in een bredere visie voor de wijk.
 • Er is een afslagstrook toegevoegd voor het verkeer van de Cockerillplaats naar de Kapelstraat. Hierdoor is de bushalte opgeschoven om de zichtbaarheid op overstekende voetgangers niet te belemmeren.
 • Het verkeersplateau is verlengd in de richting van de Jozef Leemanslaan in functie van de inrit naar Cockerillhof.
 • Aan de kop van de Kapelstraat is een boom vervangen door 2 fietsbeugels omwille van de talrijk aanwezige nutsleidingen.
 • De aansluiting met de Bernardusroute is aan het ontwerp toegevoegd. De breedte van het fietspad is 4,00 m en de draaicirkel voor de aansluiting aan de Bernardusroute is voorzien met een bochtstraal van 12,00 m.

Begin 2021 is een studiebureau aangesteld door water-link en Aquafin om het rioleringsontwerp verder uit te werken. Hieruit bleek de noodzaak om een groter deel van de riolering in de Kapelstraat te vernieuwen. Daarom werd het projectgebied uitgebreid tot 30m voorbij het kruispunt van de Kapelstraat met de Edmond Cretsstraat.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 19 plaatsen in de bestaande toestand naar 17 plaatsen in de nieuwe toestand. 

In het nieuwe ontwerp is ruimte gemaakt voor een overzichtelijk kruispunt met veilige oversteekplaatsen en integraal toegankelijke bushaltes.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een bomenbalans van 14 bomen in de bestaande toestand naar 31 bomen in de nieuwe toestand, waarvan 6 nieuwe toekomstbomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het projectgebied ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goed. Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat zijn lokale straten en pleinen. 

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 25 november 2020.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2300/5062500000/224/2HOB010101M01575/2HO090200.

Adviezen
COD Gunstig advies
 • Coördinatieoverleg openbaar domein,
 • 22/02/2021
 • Advies is gunstig op voorwaarde dat:

 

 • voetgangersoversteken over de Jozef Leemanslaan, Cockerillplaats & Emiel de Harvenstraat worden voorzien van zebrapadmarkeringen, conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de “poort zone 30” ingericht wordt conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein;  

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • ter hoogte van inritten de grasstroken worden onderbroken en de inritten bereikbaar worden gemaakt; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • fietsbeugels ter hoogte van de bushalte worden voorzien en een comfortabele (verharde) verbinding naar het fietspad wordt gemaakt; 

                Een doorsteek en fietsbeugels zullen worden toegevoegd aan het ontwerp.

 • de inrichting van de bushalte (aan de huizenzijde) wordt herbekeken in functie van de toegankelijkheid ervan; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de bochtstralen van de boordstenen en de knik in de rijweg aan de bushalten wordt aangepast in functie van het aanrijden van de bussen naar de halte; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • de aansluiting op het kruispunt met de Kapelstraat wordt herbekeken in functie van verkeersveiligheid voor alle modi, en in overleg met MOB, wordt onderzocht of de extra afslagstrook noodzakelijk is in functie van afwikkeling van de te verwachte verkeersstromen.

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • extra fietsbeugels worden voorzien; 

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 • het verplaatsen van de glasbol met SR wordt opgenomen;

                Er is een nieuwe locatie gevonden in de Jozef Leemanslaan op de grens der werken en afgestemd met de betrokken diensten.

 • de inrichting en materialisering van de middeneilanden wordt herbekeken en waar mogelijk te vergroenen, zodat deze meer duiding geven aan de verkeersplateau.

                Dit zal worden aangepast op het uitvoeringsplan.

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M01575 - SWOU11997 Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat (Van kruispunt Emiel de Harvenstraat t/m kruispunt Jozef Leemanslaan)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (30 september 2022) goed voor  wegeniswerken in de Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat  , district Hoboken . 

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor Wegeniswerken in de Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat, district Hoboken, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht geven aan Aquafin/studiebureau om:
  •    opdrachtdocumenten opmaken.
  •    opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

4.

2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 93) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 95) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning Hoboken goed.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning Hoboken.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) organiseert op 29 april 2023 de tweede editie van een nieuw evenement: ROUTE 33 en GATE 33. 

 • Avontuurlijke scoutsrun langs verschillende groene plekken in Hoboken waarbij hun kennis over Scouting wordt getest via scouteske opdrachten,
 • Randanimatie (springkastelen, knutselactiviteit en andere spelactiviteiten),
 • Openluchtcafé 
 • Eetavond 
 • Fuif

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) wil een familiedag aanbieden waarbij plezier en ontmoeting centraal staan.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De jury adviseert unaniem akkoord voor het ingediende project.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) 1.865,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouting Hoboken FV
Harold Rosherstraat 40
2660 Hoboken
Rekeningnummer:
BE24 7330 6213 9038
Ondernemingsnummer:
NXX0013837049
1.865,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505148097
5.

2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 93) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 95) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning Hoboken goed.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning Hoboken.

Na het succes van de EHBO-opleidingen vorig jaar, wil Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) ook dit jaar een EHBO-cursus aanbieden aan een deel van de leidingsploeg. De EHBO-cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaamse Kruis. Het gaat om een volwaardige basiscursus EHBO.

Argumentatie

De leiding van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) kan na afloop de juiste medische eerste hulp verlenen aan leden en anderen. In de cursus komen volgende thema’s uitgebreid aan bod: standaard benadering, reanimatie, wondzorg, verbandleer, inwendige/interne ziekte/aandoeningen. 

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. 

Daartoe ondersteunt het projecten die voldoen aan minstens 2 voorwaarden uit het projectondersteuningsreglement. Aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Het project draagt bij tot de ontwikkeling of vorming van de Hobokenaar.
  Door deze cursus te volgen ontwikkelt jonge leiding zich tot competente basishulpverleners die op een correcte manier de eerste hulp kunnen toedienen. 
 • Het project draagt bij tot de positieve beeldvorming van Hoboken.
  Door deze opleiding te volgen verhoogt Scouting Hoboken de veiligheid van hun leden tijdens de werking en bij uitbreiding de gehele bevolking. De jongeren kunnen/moeten ook buiten de werking eerste hulp verlenen.

De gevraagde ondersteuning van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709)838,80 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouting Hoboken FV
Harold Rosherstraat 40
2660 Hoboken
Rekeningnummer:
BE24 7330 6213 9038
Ondernemingsnummer:
NXX0013837049
838,80 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505148102
6.

2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00041 - Stadsmakers - Lentepoets 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het reglement Lentepoets werd goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 21 maart 2022 (jaarnummer 21).

Het krediet voor de aankoop van materiaal werd voorzien in aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93).

Argumentatie

De Lentepoets is een grootschalige poets- en bebloemingsactie die sinds 1998 jaarlijks wordt georganiseerd. Alle inwoners van Hoboken worden gestimuleerd om bij te dragen aan de netheid van de straat, de onmiddellijke woonomgeving en om contacten te leggen met de andere bewoners in de straat. Elk deelnemend gezin ontvangt van Stadsmakers Hoboken een potgrond, planten en eventueel een bloembak. Alle deelnemers worden aangespoord om hun planten aan de straatkant op de vensterbank te zetten.

Voor de aankoop van het nodige materiaal werd een offertevraag gestuurd aan tuincenter Claes bvba, tuincenter Van Uytsel bvba en Primavera bvba. Enkel Primavera bvba reageerde op de offertevraag, voor volgende bestelling:

 • bloemen: Million bells tricolor, potmaat 12cm - 1500 stuks - 3.132,30 EUR btw inclusief;
 • potgrond: 25 liter zakken - 375 stuks - 2.173,46 EUR btw inclusief;
 • bloembak - 300 stuks - 2.141,70 EUR btw inclusief. 
De Lentepoets gaat door op zaterdag 22 april 2023.
Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor 'participatie en verenigingsleven', onder andere het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk- of burgerinitiatieven.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
 Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de Lentepoets op 22 april 2023 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bestelbon 4005544227 voor een bedrag van 7.447,46 EUR incl. btw aan BVBA Primavera voor de aankoop van potgrond, planten en bakken goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Primavera bvba
Groenstraat 167
2610 Antwerpen
rekeningnummer: BE54 0015 4278 5097
ondernemingsnummer: 0894.685.537
7.447,46 EUR
budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300

4005544227


7.

2023_DCHO_00042 - Districtscollege - Notulen 28 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2023_DCHO_00042 - Districtscollege - Notulen 28 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00042 - Districtscollege - Notulen 28 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 14 februari 2023. Iedereen was aanwezig, behalve de heer Paul De Ranter, districtsschepen en de heer Tom De Boeck, districtsschepen.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 28 februari 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
8.

2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

2023_DCHO_00043 - Vinkeveldenstraat. Vinkeveldenplein. Antverpiastraat. Opdracht SWOU12764B - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatum Jaarnummer
GunningGoedkeuring districtscollege Hoboken
Goedkeuring college
22 februari 2022
11 maart 2022
43
2111

Het districtscollege keurde op 22 februari 2022 (jaarnummer 43) de opdracht SWOU12764B, Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat en Vinkeveldenplein, district Hoboken, fietsstraten goed.

Het college keurde op 11 maart 2022 (jaarnummer 2111) de opdracht SWOU12764B, Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat en Vinkeveldenplein, district Hoboken, fietsstraten.

De werken werden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van de opdracht SWOU12764B.

Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon werd vastgelegd is niet toereikend.

Bij gunning werd bestelbon 4005486956 goedgekeurd voor een bedrag van 264.727,37 EUR, inclusief btw. Om alle  facturen te kunnen betalen dient een bijkomende bedrag van 97.672,68 EUR, inclusief btw te worden vastgelegd.

De bijkomende vastlegging is hoofdzakelijk een gevolg van de fors gestegen prijsherziening en omdat er meer grond moest afgevoerd worden..

Argumentatie

De dienstnota ‘bestellen en betalen stad, districten en OCMW’ van 17 december 2018 en het districtscollegebesluit van 18 december 2018 (jaarnummer 345) bepalen dat de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district, als volgt te regelen zijn: 

 • uitgaven exploitatie en investering kleiner of gelijk aan 5.500 EUR: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum:
  1. de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
  2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • uitgaven exploitatie en investering groter dan 5.500 EUR: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

Antverpiastraat, Vinkeveldenstraat zijn lokale straten en Vinkeveldenplein een lokaal plein.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:  

BestelbonOmschrijvingBudget
Ten laste van het district Hoboken
4005486956 Gunning264.727,37
4105063063
Bijkomende Vastlegging
97.672,68


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M01934 - SWOU12764 Antverpiastraat, Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (fietsstraten)
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M01934 - SWOU12764 Antverpiastraat, Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (fietsstraten)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 97.672,68 EUR (inclusief btw) voor wegeniswerken in de Antverpiastraat, de Vinkeveldenstraat en het Vinkeveldenplein, district Hoboken. De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van de opdracht SWOU12764B.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Correctiebestelling

Opdracht SWOU12764B

Fietsstraten

Vinkeveldenstraat, Vinkeveldenplein en Antverpiastraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

Ondernemingsnummer:
0439 524 816

Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927


97.672,68 EURBudgetplaats:5062500000
Budgetpositie: 224
Functiegebied:2HOB010101M01934
Subsidie:SUB_NR
Fonds:INTERN
Begrotingsprogramma:2HO090200
Budgetperiode: 2300
4105063063