Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCHO_00031 - Ondersteuningsproduct socioculturele initiatieven - Reglement op de projecttoelage. Samana Moretusburg. Nieuwjaarsfeest. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/02/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00031 - Ondersteuningsproduct socioculturele initiatieven - Reglement op de projecttoelage. Samana Moretusburg. Nieuwjaarsfeest. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCHO_00031 - Ondersteuningsproduct socioculturele initiatieven - Reglement op de projecttoelage. Samana Moretusburg. Nieuwjaarsfeest. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 oktober 2022 diende Samana Moretusburg (ondernemingsnummer NXX0030073958) een aanvraag in voor ondersteuning bij het district voor een nieuwjaarsfeest (feestmaaltijd en receptie). De aanvraag past binnen het reglement op de projecttoelage, zoals goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 16 december 2019 (jaarnummer 118). 

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer Hobokense verenigingen.

Samana Moretusburg (ondernemingsnummer NXX0030073958) organiseerde een nieuwjaarsreceptie, met feestmaaltijd en receptie, in zaal Gildenhuis in Hoboken op 12 januari 2023. Het is een activiteit ter verbetering van de samenhorigheid van de Hobokenaars.

Het districtscollege ondersteunt het project voor een bedrag van 1.200,00 EUR.

De financiële rapportage dient uiterlijk 120 dagen na afloop van het project ingediend te worden, omvattende:

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen , …);
  • een activiteitenverslag dat toelaat de inhoud en het bereik van het project na te gaan;
  • een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het project;
  • een voorbeeld van alle communicatie waarop het gebruik van het sponsorlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is.

 De ondersteuning wordt uitbetaald na het indienen van de verantwoordingsstukken.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
  • het reglement op de projecttoelage zoals goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken in zitting van 16 december 2019 (jaarnummer 118).

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010304 - Strijd tegen armoede

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning van de ondersteuning onder het reglement op de projecttoelage aan Samana Moretusburg (ondernemingsnummer NXX0030073958) voor een bedrag van 1200,00 EUR goed. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de uitbetaling aan Samana Moretusburg (ondernemingsnummer NXX0030073958) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SAMANA Moretusburg fv
Leopoldlei 85
2660 Hoboken
Ondernemingsnummer: NXX0030073958
rekeningnummer: BE83 9731 3028 8515
1.200,00 EURbudgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505147607