Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 20/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring 2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof (ondernemingsnummer 0408.553.310) diende tijdig een projectaanvraag in voor hun openluchtcinema voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

De openluchtcinema is voorzien op 16 juni 2023 en staat open voor iedereen.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Zorgebdrijf vzw - DC Portugesehof (ondernemingsnummer 0408.553.310) organiseert openluchtcinema op 16 juni 2023. Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof vraagt hiervoor een ondersteuning aan van 1.075,00 EUR. 

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Zorgebdrijf vzw - DC Portugesehof volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

  • financiĆ«le verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
  • een kort activiteitenverslag 
  • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponsorlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
  • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 30 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof
(ondernemingsnummer 0408.553.310)
1.075,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zorgbedrijf vzw
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer
0408.553.310
rekeningnummer
BE34 0910 1785 4190
1.075,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 64968000
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505152685