Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 20/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring 2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Snatched FV (NXX0043322673) diende tijdig een projectaanvraag in voor SNATCHED Vintage Market voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

SNATCHED Vintage Market ging door op 4 juni 2023.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning  Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor het reglement projectondersteuning voorzien.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Snatched FV (NXX0043322673) organiseerde SNATCHED Vintage Market op 4 juni 2023 in Hoboken.
Snatched FV vraagt voor de realisatie van dit project een ondersteuning aan van 2.000,00 EUR  

Omschrijving budget  

Bedrag  

Locatie

 1.250,00 EUR    

Personeel

950,00 EUR    

Communicatie

1.500,47 EUR    

Vergunningen en verzekeringen

253,74  EUR    

Eten en drinken

563,09 EUR    

Licht en geluid

250,00 EUR   

Calamiteiten500,00 EUR   
Totaal5.267,30 EUR  


Het districtscollege wil SNATCHED Vintage Market ondersteunen voor 1.000,00 EUR. Hiermee willen ze tussenkomen in de kosten voor communicatie, vergunningen, verzekeringen, licht en geluid.

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
  • een kort activiteitenverslag 
  • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
  • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Snatched Fv
(NXX0043322673)
1.000,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Snatched FV
Ieperstraat 20
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer
NXX0043322673
rekeningnummer 
BE07 7310 5662 8066
1.000,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505151961