Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 20/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring 2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071), afdeling fotografie, diende tijdig een projectaanvraag in voor het fotoproject' Evening of the Day' voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

Het fotoproject 'Evening of the Day' loopt van 25 mei tot en met 30 juni 2023.
De foto's worden zichtbaar opgehangen op diverse locaties, onder meer in enkele privéwoningen, het Gravenhof, het districtshuis, het chinees restaurant, het frituur, een lokaal café, de hobbyclub. Zo ontstaat er een parcours. Academie Hoboken Beeld wil een neerslag maken van het fotoproject door middel van een fotoboek.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning  Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk- of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071) organiseert het fotoproject 'Evening of the day' van 25 mei tot
30 juni 2023 in Hoboken. De academie vraagt voor de realisatie van dit fotoproject een ondersteuning aan van 3.548,00 EUR  EUR  

Omschrijving budget  

Bedrag  

Printwerk foto's  A2 (binnen/buiten)

 790,00 EUR

 printwerk foto's A2 recto/verso (voor aan ramen te hangen)

40,00 EUR

Drukwerk omkadering, klein ophangmateriaal,
materiaal plaatsing  

600,00  EUR

Printen catalogus A5 van de tentoonstelling (250 exemplaren) als herinnering aan de expo  

1.518,00  EUR

promotioneel drukwerk 

500,00 EUR

Sociaal media compagne

100,00 EUR

Totaal 3.548,00  EUR


Het districtscollege wil het fotoproject 'Evening of the day' ondersteunen voor 2.000,00 EUR. Het printwerk van de foto's, kosten voor de omkadering, ophang - bevestigingsmaterialen, promotioneel drukwerk en kosten voor promotie via sociale media komen in aanmerking. Het printen van de catalogus A5 van de tentoonstelling komt niet in aanmerking.  

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Academie Hoboken Beeld volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
  • een kort activiteitenverslag 
  • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
  • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071)2.000,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen -
Academie Hoboken Beeld  
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
ondernemingsnummer
0824.037.071
rekeningnummer 
BE08 0910 1734 2013
2.000,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505152008