Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCHO_00057 - District Hoboken. Antverpiastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 21/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00057 - District Hoboken. Antverpiastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCHO_00057 - District Hoboken. Antverpiastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Antverpiastraat in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 mei 2020 (jaarnummer 4532);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Hoboken'. 

De straat werd ingericht als fietsstraat en is onderdeel van de fietsstraat-as tussen de Vinkenveldenstraat, de Antverpiastraat en de Walstraat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • om het comfort voor fietsers in fietsstraten te vergroten, wordt de voorrangsregeling ingevoerd (artikel 1);
 • de straat wordt een fietsstraat (artikel 5).
  Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De maximale snelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 3 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Antverpiastraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 20 mei 2020 (jaarnummer 4532).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230221_AVR.pdf
 • 20221027_fietsstraat3.pdf
 • 20221027_fietsstraat4.pdf
 • 20220121_fietsstraat5.pdf